Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST482 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Parametrik Olmayan İstatistiksel yöntemlerin öğretilmesi, gerçek hayatta karşılaşılacak problemlerde hangi tür analiz yöntemlerini kullanacaklarını ve nasıl sonuç çıkaracaklarını öğrenciye kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yüksel Öner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gamgam, H. Ve Altunkaynak, B.,” Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler” 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2013, Ankara 1. Daniel, W.W., 1978, Applied Nonparametrics Statistics, Boston. 2. Sprent, P., 1989, Applied Nonparametrics Statistical Methods. 3. Gönen, S. ve Tatlıdil, H., 1985, Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Ankara, H.Ü. Fen Fakültesi ders notu. 4. Kartal, M., 2006, Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri: Parametrik ve Nonparametrik Teknikler, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerin Karşılaştırılması, Sıralı İstatistikler ve Sayı-Sıralı İstatistikler, Tek örneklem, iki bağımsız örneklem, iki bağımlı örneklem, üç veya daha fazla bağımsız örneklem verileri kullanan parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, bağımsızlık ve homojenlik için Ki-Kare testleri, uyum iyiliği testleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 13 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 13 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 14 2 28
11 Soru-Yanıt 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parametrik olmayan istatistik hakkında genel bilgi ve temel kavramlar. Parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin karşılaştırılması. HAFTA 1.pdf
2 Uyun İyiliği Testleri: Ki-Kare Uyum İyiliği Testi, Kolmogorov-Smirnov Uyum İyiliği Testi HAFTA 2.pdf
3 Uyun İyiliği Testleri: Lilliefors testi, Shapiro- Wilk testi HAFTA 3.pdf
HAFTA 4.pdf
4 Varyansların Homojenliği İçin Testler: Levene Testi, Brown-Forsythe Testi
5 Tek grup için Binom Testi, İşaret Testi ve konu ile ilgili uygulama.
6 Tek grup için Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi, Rastgelelik İçin Dizi Parçaları (Run) Testi ve konu ile ilgili uygulama.
7 İki bağımsız grup karşılaştırması için Medyan Testi, Mann-Whitney U-testi ve konu ile ilgili uygulama
8 Ara sınav
9 İki bağımsız grup karşılaştırması için Wald Wolfowitz Dizi Parçaları Testi, KolmogoroSmirnov Testi, Fisher Tam Olasılık Testi.
10 İki bağımsız grup karşılaştırması için Mood testi, Siegel-Tukey Testi ve konu ile ilgili uygulama.
11 İki Bağımlı grup karşılaştırması için İşaret testi ile Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi, Mc Nemar testi ve konu ile ilgili uygulama
12 İkiden fazla bağımsız grup karşılaştırması için Medyan Testi, Kruskal-Wallis H-testi ve konu ile ilgili uygulama.
13 Kruskal-Wallis H-testinde Ki-Kare yaklaşımı, çoklu karşılaştırmalar ve konu ile ilgili uygulama
14 İkiden fazla bağımlı örnekler için Friedman’ın S testi, Cochran’ın Q testi ve konu ile ilgili uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274052 Gerçek hayatta, hangi tür verilere parametrik olmayan tekniklerin uygulanabileceği becerisini kazanır.
2 1274053 Verilerin analiz edilmesi, raporlanması ve yorumlanmasını sağlar.
3 1274054 Parametrik teknikler ile Parametrik olmayan teknikleri karşılaştırma, ayırt etme becerisi kazanır.
4 1274055 Parametrik olmayan yöntemlerle analiz edilmesi gereken bir veriye hangi tür parametrik olmayan yöntemin uygulanması gerektiğine karar verir.
5 1274056 Analitik düşünme yeteneği kazandırır ve kullanma becerisi sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 4 4 1 2 3 2 3 3 5
2 5 5 4 4 5 4 4 5 1 2 3 2 3 4 5
3 5 5 5 4 5 4 4 4 1 2 3 3 3 3 5
4 5 5 4 4 5 4 4 4 1 1 4 2 3 3 5
5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 2 4 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek