Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE103 Kimya I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Kimyanın temel konularında bilgi kazandırmak. Kimya I dersinde görülen konulara uygun deneylerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık [2] Chang, Raymond; Çev.Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; ?Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya?,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000. [3] Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; ?Temel Üniversite Kimyası?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002. [4]Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S.(2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık [5] Mortimer, C.E.(1993). Modern üniversite kimyası. Cilt 1-2. Çeviri Editörü: Altınata , T., (Üçüncü Baskıdan Çeviri). İstanbul: Çağlayan Basımevi [10] Özcan, M., (1998). Temel kimya laboratuvarı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi [7] Pet6rucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G. (2005). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık [8] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G.(2005). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık [9] Somer, G., Hasdemir, P. ve ark., (2001). Genel kimya deneyleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü [10] Soydan, A.B., Koza, G., Tan, N., Tunca, Ü.(2003). Genel kimya laboratuvar kitabı. Üçüncü Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları [11] Yılmaz, M., Karataş, İ. (2002). Genel Kimya Laboratuarı. Konya: Mimoza Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyanın temel konularına yönelik bilgi ve beceriler kazandırılması. Günlük yaşantımızdaki olayların kimya perspektifinden değerlendirilmesi. Kimya I dersi kapsamındaki konuların uygulamalarının laboratuar ortamında yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 7 2 14
13 Deney 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış
2 Madde ve maddenin özellikleri, maddenin sınıflandırılması
3 Kimyasal tepkimeler ve stokiyometri, bilimsel yöntemler, anlamlı sayılar, kimyasal tepkimeler ve denklemler, atomun kütlesi, mol kavramı, avogadro sayısı
4 Atom ve atomun elektron yapısı, atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı
5 Periyodik çizelge, elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri
6 Kimyasal bileşikler, bileşik çeşitleri ve formülleri
7 Asit-ve bazlar
8 Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri
9 Ara Sınav
10 Kimyasal Bağlar: bağ enerjisi ve molekül geometrileri
11 Değerlik bağ kuramı (hibritleşme, ve molekül geometrisi);
12 Moleküller arası etkileşimler (sıvılar, katılar, gazlar)
13 Moleküller arası etkileşimler (sıvılar, katılar, gazlar)
14 Çözeltilerin fiziksel özellikleri ve ayırma yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1100076 Kimyanın tanımı ve önemini açıklar, kimyanın yaşantımızdaki yerini ve önemini değerlendirir
2 1100077 Bilimsel yöntem açıklar ve anlamlı sayıları kullanır
3 1100078 Maddeyi tanır ve özelliklerini açıklar
4 1100079 Atom, atomu oluşturan parçacıklar ve atom kuramlarını açıklar
5 1100080 Periyodik çizelgeyi yorumlar
6 1302170 Kimyasal bileşikleri tanır ve formüle eder
7 1302171 Çeşitli kimyasal reaksiyonları örnekler
8 1302172 Gazlar konusundaki problemleri çözümler
9 1302180 Kimyasal bağları sınıflandırır, kimyasal bileşiklerin bağlarını tasarlar ve yorumlar
10 1302187 Entalpi, entropi, iç enerji gibi termokimyasal terimleri ilişkilendirir ve yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
2 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 3 3 2 3 2
3 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
4 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
6 5 5 5 5 3 2 2 3 2 1 5 2 3 2 3 2
7 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
8 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
9 5 5 4 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
10 3 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek