Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE103 Kimya I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Kimyanın temel konularında bilgi kazandırmak. Kimya I dersinde görülen konulara uygun deneylerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Dilek ÇELİKLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık [2] Chang, Raymond; Çev.Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; ?Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya?,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000. [3] Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; ?Temel Üniversite Kimyası?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002. [4]Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S.(2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık [5] Mortimer, C.E.(1993). Modern üniversite kimyası. Cilt 1-2. Çeviri Editörü: Altınata , T., (Üçüncü Baskıdan Çeviri). İstanbul: Çağlayan Basımevi [10] Özcan, M., (1998). Temel kimya laboratuvarı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi [7] Pet6rucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G. (2005). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık [8] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G.(2005). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık [9] Somer, G., Hasdemir, P. ve ark., (2001). Genel kimya deneyleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü [10] Soydan, A.B., Koza, G., Tan, N., Tunca, Ü.(2003). Genel kimya laboratuvar kitabı. Üçüncü Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları [11] Yılmaz, M., Karataş, İ. (2002). Genel Kimya Laboratuarı. Konya: Mimoza Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyanın temel konularına yönelik bilgi ve beceriler kazandırılması. Günlük yaşantımızdaki olayların kimya perspektifinden değerlendirilmesi. Kimya I dersi kapsamındaki konuların uygulamalarının laboratuar ortamında yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 7 2 14
13 Deney 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış 1. Hafta.pptx
2 Madde ve maddenin özellikleri, maddenin sınıflandırılması 2. Hafta.pptx
3 Kimyasal tepkimeler ve stokiyometri, bilimsel yöntemler, anlamlı sayılar, kimyasal tepkimeler ve denklemler, atomun kütlesi, mol kavramı, avogadro sayısı 3. Hafta.pptx
4 Atom ve atomun elektron yapısı, atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı 4. Hafta.pptx
5 Periyodik çizelge, elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri 5. Hafta.pptx
6 Kimyasal bileşikler, bileşik çeşitleri ve formülleri 6. Hafta.pptx
7 Kimyasal bileşikler, bileşik çeşitleri ve formülleri 7 Hafta.pptx
8 Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri 8. Hafta.pptx
9 Ara Sınav
10 Kimyasal Bağlar: bağ enerjisi ve molekül geometrileri 10. Hafta.pptx
11 Değerlik bağ kuramı (hibritleşme, ve molekül geometrisi); 11. Hafta.pptx
12 Moleküller arası etkileşimler (sıvılar, katılar, gazlar) 12. Hafta.pptx
13 Moleküller arası etkileşimler (sıvılar, katılar, gazlar) 13 Hafta.pptx
14 Çözeltilerin fiziksel özellikleri ve ayırma yöntemleri 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345964 Kimyanın tanımı, gelişimi ve önemini açıklar, kimyanın yaşantımızdaki yerini ve önemini değerlendirir
2 1345965 Bilimsel yöntem açıklar ve anlamlı sayıları kullanır
3 1345966 Maddenin özelliklerini açıklar, atomun kütlesi, mol, avogadro sayısı kavramlarını bilir.
4 1345967 Atom, atomu oluşturan parçacıklar ve atom kuramlarını açıklar
5 1345968 Periyodik çizelgeyi yorumlar, elementleri sınıflandırır.
6 1518671 Kimyasal bileşikleri tanır, adlandırır ve formüle eder.
7 1518672 Asit ve baz tanımları.
8 1518673 Kimyasal bağları sınıflandırır, kimyasal bileşiklerin bağlarını tasarlar ve yorumlar
9 1518681 Maddenin hallerini bilir, yorumlar.
10 1518688 Çözeltilerin fiziksel özellikleri ve ayırmav yöntemlerini bilir, deneyler tasarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
2 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 3 3 2 3 2
3 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
4 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
6 5 5 5 5 3 2 2 3 2 1 5 2 3 2 3 2
7 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
8 5 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
9 5 5 4 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
10 3 5 5 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek