Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE105 Matematik Tarihi 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yerinin öğrencileri aktarılması, eski Mısır ve Mezopotamya´dan başlayarak günümüze kadar geçen asırlarda matematiğin tarihsel gelişimini, matematiksel kavramların tarihsel gelişimini ve bu gelişimde önemli katkıları olan şahsiyetleri tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Figen ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Matematiğin Tarihi, Carl B. Boyer, Doruk Yayınları 2) Matematik Tarihi Giriş, David M. Burton, Nobel Yaşam

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yeri; Eski Mısır matematiği; Eski Yunan matematiği; Uzak Doğu matematiği; İslam dünyası matematikçileri; çağdaş matematiğin doğuşu; matematiksel kavramların tarihsel gelişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Mısırlılarda Hesap Tekniği, Sayı Sistemleri, Rakamlar ve Hesap Sanatı
2 Eski Mısır Geometrisi
3 Sümer Hesap Tekniği, Altmış Tabanlı Sistem
4 Babil Matematiği, Babil Cebiri ve Geometrisi
5 Eski Yunan Matematiği
6 Thales, Platon, Aristoteles
7 Öklid ve Öklid Elemanları
8 Hristiyan Ortaçağ Matematiği
9 Ara sınav
10 İslam Dünyasında Matematik
11 İslam Dünyası Matematikçileri
12 Rönesans' ta Matematik, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Matematik
13 Descartes ve Matematik, Blais Pascal, Fermat, Leibniz
14 Euler, Lagrange, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Matematik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266610 Matematiksel kavramların tarihsel gelişimini açıklar.
2 1266611 Eski Mısır, Yunan ve Uzak doğu matematiğini ve bunların matematiğe olan katkılarını bilir.
3 1266612 Çağdaş matematiğin doğuşunu ve çağdaş matematiğe katkıda bulunmuş olgu, olay ve durumları bilir.
4 1266613 Matematiğin tarihinin matematik eğitimindeki önemini ifade eder.
5 1266614 Matematiğin tarihsel gelişimine katkıda bulunmuş matematikçileri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 2 4 5 3 2 1 2 2 4 4 4
2 4 2 2 3 4 5 4 1 1 2 3 3 3 4
3 4 2 2 3 4 5 3 1 1 2 2 4 4 4
4 4 2 2 3 4 5 4 2 1 2 3 3 3 4
5 3 2 2 2 4 5 4 1 1 2 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek