Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRAE103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Edebiyat ve işlevini, edebiyatla ilgili terim, tanım ve kavramları öğrenmek. Edebiyata ait kavramların birbirleriyle ilişkileri ile nazım ve nesir türlerini belirleyen öğeleri yöntem açısından karşılaştırmak. Edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebî düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramlarını öğrenmek. Nazım biçimi ve birimini tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şeyma KURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Banarlı, Nihat Sami. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: MEB., 1971-1973. Bilgegil, Kaya. Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul 1989. Cemal Kurnaz, Eski Türk Edebiyatı, Ankara 2001. Dilçin, Cem. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983. Elbir, Bilal. Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Pegema Yay., Ekim 2006. Macit, Muhsin-Uğur Soldan, Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, Ankara 2004. R. Wellek-A. Warran, Edebiyat Biliminin Temelleri (Çev. Ahmet Edip Uysal), Ankara 1983. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2004. Saraç, Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü. Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. Fatma Erkman Akerson: Edebiyat ve Kuramlar.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyat kavramı. Edebiyatla ilgili terimler ve edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi. Edebiyat Kuramları. Şiir türü ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
9 Problem Çözümü 5 2 10
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 7 1 7
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 8 1 8
54 Ev Ödevi 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, dersi tanıtma
2 Edebiyat kavramı, tanımları ve işlevi
3 Edebiyatla ilgili kavramlar (edebi dil, edebi metin, edebiyat bilimi, edebiyat tarihi, edebiyat sosyolojisi...)
4 Edebiyatla ilgili kavramlar (Edebiyat kuramı, edebiyat eleştirisi, karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat eğitimi)
5 Edebiyatla ilgili kavramlar (Konu, tema, akım, dönem, şahsiyet, üslup)
6 Edebiyatın diğer sanat dallarıyla olan ilişkisi
7 Ara Sınav
8 Edebiyat Kuramları(Yansıtma Kuramı I, II)
9 Anlatımcılık, Alımlamacılık
10 Rus Biçimciliği, Yapısalcılık
11 Edebiyatta türler, şiir ve nesir,
12 Şiir nedir, tanımı, özellikleri
13 şiirde ahenk unsurları(aruz)
14 Şiirde ahenk unsurları(hece)
15 Yıl sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272175 Edebiyatla ilgili kavramları bilir, açıklar.
2 1272176 Şiirin hangi vezinde ve hangi kalıpla yazıldığını bulur.
3 1272177 Edebiyatın en eski ve yeni tanımlarını, sınırlarını bilir.
4 1272178 Edebiyat türlerini, şiir ve nesir arasındaki farklılıkları bilir.
5 1272179 Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla olan ilişkisini bilir.
6 1274413 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 3
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek