Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRAE105 Osmanlı Türkçesi I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Osmanlı Türkçesiyle ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılılması.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Yayınevi, Ankara 2005. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Kesit Yayınları, İstanbul 2008. Hüsrev Akın, Osmanlı Türkçesi (1-2), k.b, Samsun 2018. İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük Kubbealtı Lugati, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul 2009. Mustafa Özkan-Hatice Tören, Osmanlı Türkçesi I, 3F Yayınevi, İstanbul 2008. Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, Enderun Yayınları, İstanbul 1989.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesiyle ilgili temel bilgi ve beceriler. Alfabe, harflerin bitişme biçimleri, kelimelerin yazımı, okunuşu. Temel kurallar ve ilkeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesinin tanımlanması, Osmanlı Türkçesi yazı sistemi.
2 Harflerin başta, ortada ve sondaki biçimleri.
3 Türkçe kelimelerde ünlülerin yazılması ile ilgili kurallar.
4 Türkçe kelimelerde yuvarlak ünlülerin yazılması.
5 Ünsüzlerin yazılması ile ilgili kurallar.
6 Metin okuma alıştırmaları.
7 Türkçe köklerin ve eklerin yazılması.
8 Metin okuma alıştırmaları.
9 Arapça ve Farsça kelimelerde ünlülerin yazılması ile ilgili kurallar.
10 Arapçanın ünsüzlerinin özellikleri.
11 Ara sınav.
12 Okuma ve yazma alıştırmaları.
13 Tenvin ve tenvinli kelimeler.
14 Metin okuma alıştırmaları.
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273812 Osmanlı Türkçesi dönemini Türkçenin bir evresi olarak değerlendirebilir.
2 1273813 Osmanlı Türkçesiyle üretilmiş metinleri okuyabilir.
3 1273814 Osmanlı Türkçesinin söz varlığı içindeki Arapça ve Farsça kelimeleri ayırabilir.
4 1273815 Osmanlı Türkçesinin yazı sistemini tanır.
5 1273816 Türkçe kökenli eklerin yazılış özelliklerini açıklar.
6 1273817 Türkçe kökenli kelimelerin anlam özelliklerin açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 4
5 3
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek