Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK219 Dinamik 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin makine mühendisliği eğitiminde ve meslek yaşamında karşılaşacağı mekanik mühendislik problemlerini anlamak ve analiz etme konusunda temel bilimsel çerçeve edinmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nurdan Bilgin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/ Engineering Mechanics- Dynamics, J.L. Meriam ve L.G. Kraige (Orijinal) Mühendislik mekaniği dinamik (Engineering mechanics dynamics J. L. Meriam - L. G. Kraige) çeviri editörleri: Prof. Dr. Paşa Yayla

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin amacı doğrultusunda öğrencinin temel düzlemsel kinematik ve kinetik konuları konusunda aşağıdaki bilgi, deneyim ve yetenekleri kazanması amaçlanır. • Dinamik biliminin gelişimi ve temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. Newton yasalarını bilir ve dinamik dersi kapsamında öğreneceği temel ilişkilerin Newton yasalarından türetildiğinin farkındadır. • Parçacıkların düzlem hareketleri için kinematik analizi yapabilir, sabit veya farklı değişkenlerin ( zamanın, yerdeğiştirmenin ve hızın) fonksiyonu olarak elde edilecek ivmenin integrasyonu ile hız ve yerdeğiştirme büyüklüklerine erişebilir. • Parçacıkların üzerine etki edecek kuvvet momentleri belirleyebilir ve parçacığın hareketine ilişkin kinematik ilişkileri belirleyebilir. • Newton’un 2 yasasının yerdeğiştirmeye bağlı integrasyonu ile iş-enerji eşitliklerine ve zamana bağlı integrasyonu ile impuls-momentum ilişkilerine ulaşabilir ve bu ilişkileri problemlerin çözümünde kullanabilir. • Parçacığın kinematiği ve kinetiğinde öğrendiği kavram ve problem çözme yaklaşımlarını katı cisim üzerinde uygulayabilir. Cismin geometrisinin probleme olan katkısının farkındadır, ve karmaşık geometriler üzerinde kinetik diyagram oluşturabilir. • Mühendislik problemlerini tanımlamak, formüle etmek ve çözmek amacıyla katı cisim kinematiği ve kinetiğinde edindiği deneyim ve bilgiyi kullanabilme becerisi kazanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 4 40 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dinamiğin Tarihi ve Modern Uygulamalar; Tanımlamalar; Newton Yasaları, Birimler ve Boyutlar; Parçacık Kinematiği, Yer değiştirme, Hız ve İvme arasındaki ilişkiler, sabit ve farklı değişkenlerin fonksiyonu olarak ivme integrasyonu ile kinematik ilişkilerin çıkarılması http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
2 Düzlemsel hareket (doğrusal hareket, eğrisel hareket n-t koordinatlar), Kısa Sınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
3 Eğrisel hareket: Polar Koordinatlar,Uzaysal Eğrisel Hareket,Bağıl Hareket, Bağlı Parçaların Sınırlandırılmış Hareketi (Makara Sistemleri), Çalışma Sorularının Çözümü http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
4 Parçacığın Kinetiği:Kuvvet ve ivme (Newton hareket kanunları,Parçacıklar sisteminin hareket denklemleri, merkezi kuvvet hareketi) http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
5 Parçacığın Kinetiği: İş ve Enerji (Bir kuvvetin işi, iş ve enerji prensibi,Enerjinin Korunumu), Kısa Sınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
6 Parçacığın Kinetiği: İtme ve Momentum (lineer itme ve momentum prensibi, lineer momentumun korunumu, açısal momentum, açısal momentumun korunumu) http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
7 Parçacığın Kinetiği özel konular, çarpışma ve bağıl hareket http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
8 Parçacık Sistemlerinin Kinetiği, Kısa Sınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
9 Ara Sınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
10 Katı Cismin Düzlemsel Kinematiği:Katı cismin hareketi:Öteleme, dönme, mutlak hareket analizi, bağıl hareket analizi, ani dönme merkezi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
11 Katı Cismin Düzlemsel Kinematiği:Katı cismin hareketi:Bağıl İvme, Dönen Eksen Takımına Göre hareket, , Kısa Sınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
12 Katı Cismin Düzlemsel Kinetiği:Kuvvet ve İvme(Hareket Denklemleri:Öteleme,Sabit bir eksen etrafında dönme,genel düzlemsel hareket denklemleri) http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
13 Katı Cismin Düzlemsel Kinetiği:İş ve Enerji(Kinetik Enerji,Bir Kuvvetin İşi,Kuvvet Çiftinin İşi,İş Enerji Prensibi,Enerjinin Korunumu), Kısa Sınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
14 Katı Cismin Düzlemsel Kinetiği:Impuls-Momentum http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275985 Dinamik biliminin gelişimi ve temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. Newton yasalarını bilir ve dinamik dersi kapsamında öğreneceği temel ilişkilerin Newton yasalarından türetildiğinin farkındadır.
2 1275986 Parçacıkların düzlem hareketleri için kinematik analizi yapabilir, sabit veya farklı değişkenlerin ( zamanın, yerdeğiştirmenin ve hızın) fonksiyonu olarak elde edilecek ivmenin integrasyonu ile hız ve yerdeğiştirme büyüklüklerine erişebilir.
3 1275987 Parçacıkların üzerine etki edecek kuvvet momentleri belirleyebilir ve parçacığın hareketine ilişkin kinematik ilişkileri belirleyebilir.
4 1275988 Newton’un 2 yasasının yerdeğiştirmeye bağlı integrasyonu ile iş-enerji eşitliklerine ve zamana bağlı integrasyonu ile impuls-momentum ilişkilerine ulaşabilir ve bu ilişkileri problemlerin çözümünde kullanabilir.
5 1275989 Parçacığın kinematiği ve kinetiğinde öğrendiği kavram ve problem çözme yaklaşımlarını katı cisim üzerinde uygulayabilir. Cismin geometrisinin probleme olan katkısının farkındadır, ve karmaşık geometriler üzerinde kinetik diyagram oluşturabilir.
6 1279341 Mühendislik problemlerini tanımlamak, formüle etmek ve çözmek amacıyla katı cisim kinematiği ve kinetiğinde edindiği deneyim ve bilgiyi kullanabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 2
2 5 1 1 1 1 2
3 5 1 1 1 1 2
4 5 1 1 1 1 2
5 5 1 1 1 1 2
6 5 1 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek