Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT222 Bilgisayar Destekli Haritacılık 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bilgisayar Destekli Haritacılık teknolojilerinin anlaşılmasını sağlamak,bilgisayar destekli harita üretiminin yazılım ve donanım tüm paydaşları hakkında bilgi birikimine ve uygulama kabiliyetine sahip olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, Erdoğan S. (Editör), ISBN: 978 605 65031 0 8 Yomralıoğlu, T. 2009, Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulama Geliştirme. Burrough, P. A., McDonnell, R. A., 1998. Principles of Geographical Information Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, USA. Clarke, K. C., 1995. Analytical and Computer Cartography, Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgisayar Destekli Haritacılık (BDH) Kavramı, Bilgisayar Destekli Haritacılığın Avantajları, BDH donanımları, Analog haritaların sayısallaştırma yöntemleri, Elle Sayısallaştırma, Yarı Otomatik Sayısallaştırma, Tam Otomatik Sayısallaştırma, Özniteliklendirme ve ilişkilendirme, BDH da Kartografik Üretim, yaygın ulusal BDH yazılımları, Raster ve vektör veri modelleri, BDH Yazılımlarında uygulama gerçekleştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Harita ve harita üretim teknikleri temel kavramlar. BDH_ders Notu 2019_1.pdf
2 Bilgisayar Destekli Haritacılık tanımı ve temel prensipleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İlgili Temel Kavramlar
3 Bilgisayar Sistemleri, İletişim Teknolojileri ve Bilgisayar Ağları
4 BDH paydaşları: yazılım (yaygın CAD yazılımları), donanım (yaygın kullanıma sahip donanımlar)
5 Sayısallaştırma Kavramı ve Elle Sayısallaştırma
6 Yarı Otomatik ve Tam Otomatik Sayısallaştırma, Laboratuar Uygulaması
7 Raster / Vektör Veri Yapıları, Raster-Vektör Karşılaştırması, Raster-Vektör Dönüşümleri
8 Raster verinin vektörizasyonu, coğrafi referanslandırma
9 ARASINAV
10 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Nokta üretimi koordinat sistemi tanımlama, dönüşüm))
11 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Alan oluşturma )
12 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Kartografik çıktı tasarımı ve sembollendirme)
13 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Parselasyon uygulaması)
14 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Eş yükseklik eğrisi oluşturma)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
19388 1286799 Analog ortamdaki verileri sayısal ortama aktarır
19455 1286801 BDH temel kavram ve teknolojilerini kavrar
29547 1286802 Veri yapıları, vektör ve raster veri temsileri gibi temel konuları teorik ve uygulamalı olarak kavrar
29549 1286803 BDH alanındaki yazılımları kullanır
33405 1286800 BDH alanındaki güncel gelişmeleri izler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
19388 4
19455 3
29547 5
29549 4 4 5
33405 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek