Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT222 Bilgisayar Destekli Haritacılık 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bilgisayar Destekli Haritacılık teknolojilerinin anlaşılmasını sağlamak,bilgisayar destekli harita üretiminin yazılım ve donanım tüm paydaşları hakkında bilgi birikimine ve uygulama kabiliyetine sahip olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, Erdoğan S. (Editör), ISBN: 978 605 65031 0 8 Yomralıoğlu, T. 2009, Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulama Geliştirme. Burrough, P. A., McDonnell, R. A., 1998. Principles of Geographical Information Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, USA. Clarke, K. C., 1995. Analytical and Computer Cartography, Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgisayar Destekli Haritacılık (BDH) Kavramı, Bilgisayar Destekli Haritacılığın Avantajları, BDH donanımları, Analog haritaların sayısallaştırma yöntemleri, Elle Sayısallaştırma, Yarı Otomatik Sayısallaştırma, Tam Otomatik Sayısallaştırma, Özniteliklendirme ve ilişkilendirme, BDH da Kartografik Üretim, yaygın ulusal BDH yazılımları, Raster ve vektör veri modelleri, BDH Yazılımlarında uygulama gerçekleştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Harita ve harita üretim teknikleri temel kavramlar. BDH_Hafta_1.pdf
2 Koordinat sistemleri BDH_Hafta_2.pdf
3 BDH çalışmalarında veri temini BDH_Hafta_3.pdf
4 BDH ÇAlışmalarında Veri Temini BDH_Hafta_4.pdf
5 BDH Veri Modelleri BDH_Hafta_5.pdf
6 BDH Veri Modelleri BDH_Hafta_6.pdf
7 Eş yükseklik eğrileri ve yüzey oluşturma BDH_Hafta_7.pdf
8 BDH verilerinin ve haritalarınsunumu BDH_Hafta_8.pdf
9 ARASINAV
10 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Nokta üretimi koordinat sistemi tanımlama, dönüşüm))
11 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Alan oluşturma )
12 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Kartografik çıktı tasarımı ve sembollendirme)
13 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Parselasyon uygulaması)
14 Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Eş yükseklik eğrisi oluşturma) BDH_ders Notu 2019_1.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
19388 1506092 Analog ortamdaki verileri sayısal ortama aktarır
19455 1506094 BDH temel kavram ve teknolojilerini kavrar
29547 1506095 Veri yapıları, vektör ve raster veri temsileri gibi temel konuları teorik ve uygulamalı olarak kavrar
29549 1506096 BDH alanındaki yazılımları kullanır
33405 1506093 BDH alanındaki güncel gelişmeleri izler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
19388 4
19455 3
29547 5
29549 4 4 5
33405 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek