Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV142 Vergi Hukuku 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Okulumuz da yer alan Muhasebe ve Vergi Uygulamalar bölümünün temelini Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Oluşturmaktadır. Muhasebe de aslen bir vergi uygulaması olarak karşımıza çıkmakta ve vergi kanunları ve bu kanunların direktifleri doğrultusunda uygulanmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimizin Kariyer planlamasında gerek Muhasebe elemanı gerek Mali Müşavir veya Finans Uzmanı olarak iş yaşamında yer alabilmesi bu derslerdeki edindikleri bilgilerle gerçekleşecektir. işte bizde öğrencilerimize bu donanım ve bilgileri sunmayı bu derslerle hedeflemekteyiz. Yani Muhasebe Elamanı ve Mali müşavir, Denetçi, Finans uzmanı ve diğer alanlarda iş yaşamında yer almasını hedeflediğimiz öğrencilerimizin bu alanlarda başarılı olması için bu ders bir temel oluşturacak ve ne kadar bu derse bu dersteki konulara vakıf olabilirlerse başarılı olmaları da o kadar kolaylaşacaktır. Öğrencilerimizin başarısı da bizim hem gururumuz hem de en büyük amacımızdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Mustafa SOLMAZ

Ön Koşul Dersleri

Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, Genel Muhasebe I - II, Staj dersi ve müfedetımızda olmayan Borçlar Hukuku Dersleridir.

Önerilen Diğer Hususlar

Vergi ödevi Anayasamızda belirtildiği gibi mali güce dayanarak alınabilmekte, mali güçte gerçek hayatta özel kanunlarda yer alan fiillerle gerçekleşmektedir. Bu kanunların en önemlileri Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunudur. Ne yazık ki Borçlar kanunu bizim ders muradımızda olmadığı için öğrencilerimizin bu alanda bir çalışma yapmasını rica etmekteyim.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vergi Hukuku Prof. Dr. Nihal Saban Beta Basım Yayım, Vergi Hukuku Genel Hükümler - Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek, Ekin Yayınevi Vergi Hukuku Erdoğan Avder,Ekin Yayınevi Vergi Hukuku Prof. Dr. Mehmet Arslan, Dora Yayınları Vergi Hukuku - Fatih Saraçoğlu - Gazi Kitabevi Vergi Hukuku - Ateş Oktar, Türkmen Kitabevi Vergi Hukuku - Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Turhan Kitapevi Vergi Hukuku - M. Kamil Mutluer, Turhan Kitabevi Vergi Hukuku Prof. Dr. Sadık Kırbaş, Siyasal kitapevi Vergi Kanunları ve Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Üyeliği ( Tebliğler ve Diğer Mevzuatı takip edebilmek için) Vergi Hukuku Ders Notları - https://personel.omu.edu.tr/tr/msolmaz/verdigi-dersler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Bölümümüzde Bahar dönemi derslerinde yer alan Staj dersi yaz döneminde 30 işgünü olarak uygulanmaktadır.

Dersin İçeriği

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının IV Bölümünde Siyasi Hak Ve Ödevler Başlığında: VI. Vergi ödevi MADDE 73. – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. ifadesi yer almakta işte bu yükümlükte gerek mali gücün belirlenmesi gerek maliye politikalarının uygulanması Vergi kanunları ve dolayısıyla Muhasebe ile gerçekleşmektedir. Dersimizde de bu doğrultuda oluşturulmuş vergi kanunları ve bu kanunların uygulanmasında var olan işlem ve kavramlar yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 8 10 1
54 Ev Ödevi 3 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vergi hukukunun Tanımı, Ekonomi ve hukuku sistemi içindeki yeri, Vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, Vergi hukukunun Kaynakları, Vergi hukukunun bölümleri, Vergi Hukuku Ders Notu 1.pdf
2 Vergi hukukunun uygulanması ( Yer, Zaman Ve Anlam Bakımından) Vergi hukukunda yorum ve yorum kuralları ( Ekonomik Yaklaşım, kıyas yasağı, Tipiklik v.d)
3 Vergiye ilişkin temel kavramlar ( Verginin konusu, Mükellefi, Vergi sorumlusu, Vergi ödevlisi, Muafiyet, İstisna, Vergiyi Doğuran olay, yasak faaliyetler,)
4 Mükellef hakları ve ödevleri
5 vergi idaresinin teşkilat yapısı ve görevleri Vergi idaresinin bilgi edinme ve denetim yolları
6 Değerleme ve amortisman
7 Vergilendirme süreci ( Tarh, Tebliğ, Tahakkuk, Tahsil )
8 Vergi hukukunda süreler
9 Ara Sınav
10 Vergi icra hukuku ( Kamu alacağının Tahsili , AATUHK )
11 Vergi Ceza Hukuku ( Vergi Kabahat ve Suçları )
12 Vergi uyuşmazlıklarının İdari yolla çözüm Yolları ( Vergi hatası, Uzlaşma )
13 Vergi Yargı hukuku ( Vergi uyuşmazlıklarının yargı yolu ile çözümü )
14 Uluslar arası vergi hukuku

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490746 Vergi hukuku Uygulama alanı ve Vergi hukukunun, hukuk sistemi içindeki yeri ve önemini kavramak, Vergi hukukunun kaynaklarını öğrenmek,( Yer, Zaman, Anlam Bakımından ve Yorum kuralları )
2 1490747 Vergi hukukunda yer alan temel kavramları öğrenmek ( Verginin konusu, Mükellefi, Vergi Sorumlusu, Muafiyet, İstisna, Mükelef Hakları ve ödevler v.d )
3 1490748 Vergi idaresi ve denetim yollarını Öğrenmek,
4 1490749 Vergilendirme Sürecini Kavramak ve verginin sona ermesi ve vergilendirmede yer alan süreleri Öğrenmek,
5 1490750 Vergi ceza hukukunu öğrenmek, ( Vergi Kabahat ve Vergi Suçlarını öğrenmek ve değerlendirmek,
6 1490751 Vergi Hukukunda değerleme ve amortisman ile ilgili yer alan kuralları ve hesaplamaları öğrenip uygulayabilmek,
7 1490752 Vergi hukukunda uyuşmazlık ve uyuşmazlıkların çözüm yollarını kavramak, ( Vergi hatası, Uzlaşma ve vergi yargısı )
8 1490753 Vergi icra hukukunu kavramak ( AATUHK, Kamu alacağının cebren tahsili ve Kamu alacağının önceliği ve sona ermesi)
9 1490754 Uluslararası vergi hukuku ile ilgili bilgileri öğrenmek, ( Uluslararası vergi anlaşmaları, Uluslar arası kuruluşlar, çifte vergilendirme ve ilkeler )

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73479 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 73480 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 73481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 73482 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 73483 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 73484 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 73485 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 73486 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 73477 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 73478 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3
4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4
5 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4
6 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
7 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3
8 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3
9 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek