Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK103 Medeni Hukuk 927001 1 1 12

Dersin Amacı

Medeni Hukuk alanında teorik kaynaklarda yer alan bilgileri uygulamayı da değerlendirerek mukayeseli hukuk yöntemiyle öğretmek; mevzuat düzenlemelerini eleştirel yorumlarla incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Medeni Hukuk alanında seçmeli ders olarak çocuk hukuku, mukayeseli Medeni Hukuk ve özellikle Kişilik Haklarının içinde önemli yer tutan Tıp Hukuku derslerinin alınması da önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Mustafa DURAL/ Prof.Dr. Suat SARI, Türk Özel Hukuku. C.I, Temel Kavramlar ve Başlangıç Hükümleri, Filiz Kitabevi, 20.Baskı, İstanbul 2018; Prof.Dr. Kema lOğuzman / Prof.Dr. Nami BARLAS, Medeni Hukuk, Giriş, Vedat Kitapçılık İstanbul 2015; Prof.Dr. Mustafa DURAL/ Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ, Türk Özel Hukuku.C.II, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019; Prof.Dr. Kemal Oğuzman / Prof.Dr. Özer SELİÇİ/ Prof.Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR, , Medeni Hukuk, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, 18.Baskı, İstanbul 2019; Prof.Dr. Mustafa DURAL/ Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ/Prof.Dr. M.Alper GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku.C.III, Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, 14.Baskı, İstanbul 2019; Doç.Dr. Abdülkerim YILDIRIM, Türk Aile Hukuku, monopol Yayınevi, 2.Baskı, Ankara -2019 Prof.Dr. Şaban KAYIHAN/Y.Doç.Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE, Medeni Hukuk Bilgisi, 4.Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara 2017;

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Mezuniyet sonrası

Dersin İçeriği

Medeni Hukuk Lisans dersinin içeriğinde; Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç hükümlerinin incelendiği Medeni Hukuka Giriş; gerçek ve tüzel kişilerinin ele alındığı Kişiler Hukuku ile nişanlanma, evlilik, ayrılık ve boşanma, bu kurumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile nafaka hakları, velayet, vesayet kurumlarını kapsayan Aile Hukuku yer almaktadır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 30 4 120
29 Bireysel Çalışma 28 3 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 38 38
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 56 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güz yarı yılının 1. haftasında; Türk Medenî Hukukunun düzenleniş tarzı ve hukuk sistemleri içindeki yeri ile Medeni Hukukun tarihî gelişimi ele alınacaktır. Anlatılan konularla ilgili olarak öğrencilerin görüş ve değerlendirmelerine imkân verecek bir aktif ders tarzında uygulama yapılacaktır. Medeni Hukuk 1.Hafta Dersi.docx
Medeni Hukuk Bahar YY. 2.Hafta.docx
2.Hafta ders notları
Medeni Hukuk Bahar Y.Yıl 1.Hafta Dersi.docx
Medeni Hukuk Bahar Y.Y. 1. Hafta ders notları
Medeni Hukuk Bahar Y.Yıl 1.Hafta Dersi.docx
Medeni Hukuk 1.Hafta Ders Notları
2 Güz yarıyılı 2. haftasında Türk Medenî Kanunu(TMK) ile Türk Borçlar Borçlar Kanununun (TBK) bütünüyle değerlendirilmesi yapılacaktır; ayrıca TMK ile TBK'nın bütünlüğü anlatılacaktır. Anlatılan konularla ilgili olarak öğrencilerin görüş ve değerlendirmelerine imkân verecek bir aktif ders tarzında uygulama yapılacaktır. Medeni Hukuk Bahar YY. 2.Hafta.docx
2.Hafta ders notları
Medeni Hukuk 1.Hafta Ders Notları
3 Güz yarıyılı 3. haftasında; Medenî Hukukun yürürlük kaynakları anlatılacaktır; ayrıca TMK.m.5 hükmünün uygulamadaki yeri ele alınacaktır. Anlatılan konularla ilgili olarak öğrencilerin görüş ve değerlendirmelerine imkân verecek bir aktif ders tarzında uygulama yapılacaktır. 2.Hafta ders notları
Medeni Hukuku Bahar Yarı Yılı 3.Hafta Ders Notları
MedeniHukuk3.Hafta Ders Notu.docx
Medeni Hukuk 3.Hafta Ders Notları
4 Güz yarıyılı 4. haftasında; Medenî Hukukla ilgili Kanunların yer ve zaman bakımından uygulanması; kanunların anlam bakımından, yani sözüyle ve özüyle uygulanması, kanunların yorumlanması; kanun hükümlerinin niteliklerine göre uygulanması konuları ele alınacaktır. Medeni H.4.Hafta Ders Notları.docx
Medeni Hukuk 4.Hafta Ders Notları
Medeni H.4.Hafta Ders Notları.docx
Medeni Hukuku 3.Hafta Ders Notları
5 Güz yarıyılı 5. haftasında; Kanun hükümlerinin uygulanmasında hâkimin takdir yetkisi, kanun boşluğu kavramı ve kanun boşluklarında hâkimin hukuk ihdas etmesi (hukuk yaratması), şartları, yöntemi, hâkimin doktrinden ve yargı kararlarından istifade etmesi konuları anlatılacaktır. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeni H. 5.Hafta Ders Notları.docx
Medeni H. 5.Hafta Ders Notları.docx
Medeni Hukuk 5.Hafta Ders Notları
6 Güz yarıyılı 6. haftasında; özel hakların konularına göre Mutlak haklar- nisbi haklar ayrımı kapsamında hakların çeşitleri ele alınacaktır. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeni H.6.Hafta Ders Notları.docx
Medeni Hukuk 6.Hafta Ders Notları
Medeni H.6.Hafta Ders Notları.docx
Bahar Y.Y.6.Hafta Ders Notları
7 Güz yarıyılı 7. haftasında; özel hakların diğer ayrımları olarak malvarlığı hakları- kişi varlığı hakları, devredilebilen haklar-devredilemeyen haklar, yenilik doğuran haklar-alelade haklar, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar-diğer haklar ve def'i hakları anlatılacaktır. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeni Hukuk 7.Hafta Ders Notları.docx
Medeni Hukuk 7.Hafta Ders Notları.docx
Bahar Y.Y.7.Hafta Ders Notları
8 Güz yarıyılı 8. haftasında; Hakların kazanılması kavramı kapsamında hukuki işlemler, unsurları, türleri; hukuk işlemler içinde en önemli işlem türü olan sözleşmeler; hukuki işlemlerin yokluğu, geçersizliği, iptal edilebilirliği ve noksanlığı konuları ele alınacaktır. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeni H.8.Hafta.docx
Medeni Hukuk 8.Hafta Ders Notları
9 Güz yarıyılı 9. haftasında; hakların kazanılmasında iyiniyet (sübjektif iyiniyet) kavramı, hakların kullanılmasında iyiniyet (objektif iyiniyet=dürüstlük) ile hakların kötüye kullanılması yasağı kavramı ele alınacaktır. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeni Hukuk 9.Hafta Ders Notları
Medeni Hukuk 9.Haftası.docx
Bahar Y.Y.9.Hafta Ders Notları
10 Güz yarıyılı 10. haftasında; hakların korunması kapsamında talep, dava, ispat yükü,karineler; hakların hak sahibi eliyle korunması, hakların kaybedilmesi konuları anlatılacaktır. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeni Hukuk 10.Hafta.docx
Medeni Hukuk 10.Hafta Ders Notları
11 Güz yarıyılı 11. haftasında; kişiler hukukunun konusu, kişi ve kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi konuları incelenecektir. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeni Hukuk 11.Hafta.docx
Medeni Hukuk 11.Hafta Ders Notları
Medeni Hukuk 11.Hafta.docx
Medeni Hukuk 11.Hafta Ders Notları
Medeni Hukuk 11.Hafta
12 Güz yarıyılı 12. haftasında; gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyetleri ile fiil ehliyeti yönünden kişilerin ayrımı konuları ele alınacaktır. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeni Hukuk 12.Hafta (2).docx
Medeni Hukuk 12.Hafta Ders Notları
13 Güz yarıyılı 13. haftasında; kişilik hakların türleri ve kişilik haklarının korunması konuları anlatılacaktır. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeni Hukuk 13.Hafta.docx
Medeni Hukuk 13.Hafta Ders Notları
14 Güz yarıyılı 14. haftasında; kişilerin adı, hısımlık ve yerleşim yeri ile kişisel durum sicili konuları ele alınacaktır. Uygulama olarak anlatılan konularla ilgili Yargıtay İçtihatları tahlil edilecektir. Medeeni Hukuk 14.Hafta.docx
Medeni Hukuk 14.Hafta Ders Notları
15 Bahar Yarı Yılının 1. Haftasında; Tüzel Kişilere İlişkin Genel Esaslar, Tüzel kişilerin Hukuki Niteliğine İlişkin Teoriler, Tüzel Kişilerin Kuruluşuna İlişkin Temel İlkeler, Tüzel Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyetleri; Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri; Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi Yapılan teorik Derslerle ilgili bir pratik kur icra edilecektir. Medeni Hukuk 15.Hafta.docx
Medeni Hukuk 15.Hafta Ders Notları
16 Bahar Yarı Yılı 2.Haftasında; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinden Dernekler üst başlığı altında; Dernek kavramı ve Dernek Türleri, Derneğin Kuruluşu, Derneğin amacı, Derneğin kuruluşu ve üyeliği; derneğin Organları, Derneğin Sona Ermesi Bu konularla ilgili bir ders pratik kur yapılacaktır.
17 Bahar Yarı Yılı 3.Haftasında; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinden Vakıflar üst başlığı altında; Vakıf kavramı ve Vakfın Türleri, Vakfın Kuruluşu, Vakıfta Mal Unsuru, Vakfın Amacı; Vakfın Organları, Vakfın Amacının ve Mallarının Değiştirilmesi; Vakfın Denetimi, Vakfın Sona Ermesi konuları işlenecektir Bu konularla ilgili bir ders pratik kur yapılacaktır.
18 Bahar Yarı Yılı 4.Haftasında; Aile Hukukunun Özellikleri, Türk Medeni Kanunu'nun Aile Hukuku Sistemi; Evlilik Birliğinin Oluşması Başlığı Altında Nişanlılık, Nişanlanmanın Hukuki Niteliği ve Kurucu Unsurları; Nişanlılığın Hükümleri ve Nişanlılığın Sona Ermesi; Nişanın Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Başlığı Altında, Maddî Tazminat, Manevi Tazminat, Hediyelerin Geri Verilmesi; Nişanın Sona Ermesinden Doğan Taleplerin Zamanaşımı konuları anlatılacaktır. Bu konularla ilgili uygulama teorik derslerin anlatılması sürecinde örnek olaylar, özellikle ilgili Mahkeme kararları da tahlil edilerek uygulama yapılmış olacaktır.
19 Bahar Yarı Yılı 5.Haftası derslerinde; Evlenme Başlığı Altında; Evlenmenin Hukukî Niteliği; Evlenmenin Gerçekleştirilmesi İçin Aranan Şartlar ve Evlenme Engelleri, Evlenmenin Şekil Şartları ve Evlenmenin Şekil Şartlarına Uyulmasının Sonuçları; Evlenmenin Hükümsüzlüğü Başlığı Altında; Evlenmenin Yokluğu ile Evlenmenin Butlanı Türleri Olarak Mutlak Butlan ve Nisbî Butlan Halleri Hukuki Sonuçlarıyla; Ayrıca Evlenmenin Hükümsüzlüğüne İlişkin Butlan Davalarında Yargılama Usulü ile Evliliğin Sona Ermesi Başlığı Altında Ölüm ve Gaiplik; Boşanma Sebepleri, Boşanmanın Özel Sebeplerinden Zina ve Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ya da Onur Kırıcı Davranış Konuları İncelenecektir. Yine bu konular ele alınırken, uygulama olarak; konuyla ilgili farazi hukuk problemleri üzerinden çözüm örnekleri ve konulara ilişkin mahkeme kararlarının tahlilleri yapılacaktır.
20 Bahar Yarı Yılının 6.Haftasında; Boşanmanın Özel Sebepleri Konusunun Devamı Olarak; Küçük Düşürücü Suç İşleme, Terk ve Akıl Hastalığı Durumları ile Boşanmanın Genel Sebepleri Olarak; Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmaları (Tarafların Rızai Boşanması) ve Ortak Hayatın Kurulamaması; Ayrıca Boşanma Davasında Yargılama Usulü ve Dava Sırasında Alınacak Önlemler ile Ayrılık Kararı ve Sonuçları; Ayrıca Boşanma Kararının Eşler ve Çocuklar Yönünden Sonuçları Ele Alınacaktır. konuları anlatılacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
21 Bahar Yarı Yılının 7. Haftasında; Boşanma Davasında Yargılama Usulü ve Dava Sırasında Alınacak Önlemler ile Ayrılık Kararı ve Sonuçları; Ayrıca Boşanma Kararının Eşler ve Çocuklar Yönünden Sonuçları İle Boşanmanın Malî Sonuçları Ele Alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
22 Bahar Yarı Yılının 8.Haftasında Evliliğin Genel Hükümleri Üst Başlığı altında; evlilik birliğinde eşlerin hak ve yükümlülükleri; eşlerin hukuki işlemleri, evlilik birliğinin temsili, eşlerin temsil yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılması, Ailenin korunması konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
23 Bahar Yarı Yılının 9.Haftasında; Evlilik Birliğinde Mal rejimleri başlığı altında, Mal rejimi türleri genel olarak, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi -ki kanuni mal rejimidir- ayrıntılı olarak ele alınacak; diğer türler hakkında özet bilgi verilecektir. Ayrıca Soybağının Kurulması başlığı altında, kan bağına dayanan soy bağının kurulması, ana ile evlilik ve babalık karinesi konuları incelenecektir. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
24 Bahar Yarı Yılının 10.Haftasında; Soybağı Kurulması Başlığı altındaki konuların geriye kalanı olarak, Tanıma, babalık davası ve babalığa hüküm; evlat edinme yoluyla soybağının kurulması konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
25 Bahar Yarı yılının 11.Haftasında Soybağının Hükümleri başlığı altında; soybağının velayet hakkına bağlı olmayan hükümleri, velayet hakkına bağlı hükümleri, velayet hakkının kapsamı; velayetin kaldırılması konuları ile aile topluluğu başlığı altındaki konulardan yardım nafakası ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
26 Bahar Yarı Yılının 12.Haftasında; Aile Topluluğu başlığı altındaki konulardan, Ev düzeni ve ev başkanlığı, ev başkanının sorumluluğu, alt soyun denkleştirme alacağı, çok kısa aile vakfı ile dar anlamda vesayet konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
27 Bahar Yarı Yılının 13.Haftasında; vesayetin yürütümü, vesayet daireleri, vesayetin sona ermesi; koruma amaçlı özgürlük kısıtlaması konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
28 Bahar Yarı Yılı 14.Haftasında; kayyımlık ve yasal danışmanlık konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
29 Bahar Yarı Yılının 15. Haftasında, programı yetiştirebilme endişesiyle hızlı anlatılmış, nisbeten önemli konuların genel tekrarı yapılacaktır.
30 Bahar Dönemi konularının tekrarı ile pratik kur olarak adlandırılan olaya dayalı problem çözümleri yapılacaktır. Bu son haftada geçmişteki teorik konuların uygulaması olarak, genel olarak Aile Hukuku dersiyle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556169 Medeni hukukun inceleme alanını ve alt dallarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.