Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF104 Perspektif II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Prof.Dr. Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Perspektif I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Descriptive Geometry, Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., Macmillan puplishing co, New York 1982 Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İst. 1998 Matematik Sanatı, Wells David (Çev. Nermin Arık) Tübitak Yay. Ank. 1997 Perspective “a new system for designers”, Doblin, Jay. Whitney Library of Desing, New York 1973 İnşaat Teknik Resmi, İsmet Danış, Türk Hava Kurumu Basımevi II. Bas.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilerin, düşünce ve tasarımlarını teknik bir dille ifade edebilme becerilerini kazanırlar. Nesnelerin boşlukta ve her yönü ile herkes tarafından aynı anlaşılıp kavranabilen niteliklerini göstermeleri amaçlanmaktadır. Paralel perspektif alanına giren görselleştirme teknik becerileri ve yeterliliği kazanmaları hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perspektif kavramının açıklanması, Perspektif çeşitleri, perspektif alanında kullanılan çizgiler ve anlamları, kullanıldıkları yerler. PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
2 Paralel perspektifin anlamı, dik izdüşüm düzlemleri açılar, açı ortayları ve denemeler. örnekler PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
3 Eşlenik Dik izdüşüm düzlemlerine nesnelerin dik izdüşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
4 Devam Pratik yapma PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
5 Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı) PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
6 Devam Pratik Yapma PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
7 Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi (aksonometrik) PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
8 İzometrik Çizimler PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
9 Devam Pratik Yapma
10 Arasınav
11 Öğrencilerin, zihinlerinde tasarladıkları bir nesneyi, perspektif dilini kullanarak çizim yapma uygulamaları.
12 Çeşitli geometrik şekillerin pratik çizim yöntemleri (Kare, Dikdörtgen, Altıgen, beşgen Elips v.b
13 Eksiltme ve eklemleme yöntemiyle çizimler
14 Bu dönem neler öğrendik? Genel dönem değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505792 Bir nesnenin uzaydaki konumunu resim düzleminde gösterebilir
2 1505793 Nokta, doğru, düzlem ve prizmaların iz düşüm düzlemlerine görünüşlerini çizer
3 1505794 Geometrik nesnenlerin herhangibir kesitinin görünüşlerini çizebilir.
4 1505795 Parçalardan meydana gelmiş bir kontsiriksiyonun analitik çizimini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3
2 3 4 4 3 4 5 3 3 5 5 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3
4 5 4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek