Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR217 Osmanlı Tarihi (1300-1400) 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin günümüz ve gelecekteki siyasi olayları anlayabilmelerini ve yorumlayabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıza Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları, Feridun Emecen, Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Sultanları, Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi Cilt: I, Oktay Özel-Mehmet Öz (Derleyen), Söğüt'ten İstanbul'a, TDVİA, İlgili maddeler, Bilimsel dergilerden konuyla ilgili makaleler, Osmanlı Tarih Haritaları Mehmet Neşri, Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi) Aşıkpaşazade, Aşıkpaşade Tarihi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi (1300 - 1400) siyasi olayları, askeri ve diplomatik faaliyetler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlıların menşei, boy ve soyları hakkında kaynaklar köprülü-menşe.pdf
2 Osmanlıların Anadolu'ya gelişleri, yerleşmeleri, Ertuğrul Gazi ve uçbeyliği C11004200 Ertuğrul Gazi.pdf
3 Osman Gazi: Söğüt'te aşiretten beyliğe geçiş, siyasi gelişmeler, Bizans uc'unda siyaset ve toplum, C33010977 Osman I.pdf
Kuruluşta Ahilerin Rolü.docx
C10003951 Edebali.pdf
4 Osman Gazi: Bizans ile ilişkiler, ilk fetihler C33010977 Osman I.pdf
Osmanlılar, Siyasi Tarih.docx
5 İstiklal meselesi: Yalakova (Bafeus) savaşı ve siyasi sonuçları Halil İnalcık_Osmanlı Devletinin Kuruluş Sorunu.pdf
305917iZNiKKUSATMASIVEBAFEUSSAVASI.pdf
6 Osman Gazi devri genel değerlendirmesi, Orhan Gazinin yükselişi
7 Orhan Gazi devrinde siyaset, Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı Halil İnalcık_Osmanlı Sultanı Orhan, Avrupada Yerleşme.pdf
8 İznik ve İzmit'in fethi, Bizansla diplomatik ilişkiler, siyasi yardım ve evlilikler iznik_fethi.jpg
C33010955 Orhan Gazi.pdf
9 Anadolu'da siyasi birliğe ilk adımlar: Karesi'nin ilhakı, Ankara'nın ilhakı, Rumeli'ye Geçiş C38012438 Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa.pdf
10 Ara sınav
11 Orhan Gazi devri genel değerlendirmesi, Murat Hüdavendigar'ın saltanatı, Edirne'nin fethi C31010092 Murat I.pdf
Edirnenin Fethi (1361).pdf
12 Sırpsındığı savaşı ve Balkanlarda fetihler ve iskan C31010092 Murat I.pdf
13 Bizansla ilişkilerin seyri: Diplomasi ve siyaset; Anadolu Türk beylikleri ile ilişkiler Murad Hüdavendigar Devri Siyaseti Genel.docx
14 I. Kosova Savaşı ve sonuçları: Rumeli'de kalıcı hakimiyet; Sultan Murat Hüdavendigar devri genel değerlendirmesi Murad Hüdavendigar Devri Siyaseti Genel.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506181 Osmanlı Kuruluş dönemi tarihinin temel meselelerini ve konularını öğrenir.
2 1506182 Devlet, siyaset, diplomasi kavramlarının mahiyetini kavramış olur.
3 1506183 Kuruluş devri Osmanlı tarihinin temel kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 2 2 1 5 4 5 4 3 3 2 4 3 2 3
2 3 4 3 3 3 2 2 1 5 4 5 4 3 3 2 4 3 2 3
3 4 4 3 3 4 2 2 1 5 4 5 4 3 3 2 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek