Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Tarih bilimi kendisine en yakın olan coğrafya ile tanımlandığı zaman anlam kazanmaktadır. Bu bakımdan Eskiçağ Ön Asya’sının tarihi coğrafyası ve bu coğrafyanın getirdiği stratejik ve jeopolitik avantajlar ve dezavantajlar incelenecektir. Doğal zenginlik ve ticaret yollarının önemi de işlenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mellaart, J. Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, 1965. Ramsay, W.M. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, 1960. Herodotos, Historia (Herodot Tarihi, Çev M. Ökmen), İstanbul, (1990), İstanbul R. E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? 1986 Sevin V., (2003), Anadolu’nun tarihi Coğrafyası, T.T.K.Y, Ankara Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIII-XIV), (1988), Çev: A.Pekman, İstanbul Durmuş, İ., (2008), İskitler, Ankara. Durmuş, İ., (2007), Sarmatlar, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih Bölümü öğrencisi için tarihi olaylar bu olayların meydana geldiği coğrafya ile ilintilidir ve bağımsız düşünülemez. Söz konusu olan coğrafya Ön Asya ise günümüze kadar gelen jeopolitik öneminin vurgulanması kuşkusuz son derece önemlidir. Bu bağlamda Eskiçağ Ön Asya Medeniyetleri incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu’da Paleolitik - Mezolitik Dönem Kültürleri
2 Anadolu’da Neolitik – Kalkolitik Dönem Kültürleri
3 Hattiler – Luviler
4 Kaşkalar
5 Palalar – Lukkalar
6 Aramiler
7 Hurriler
8 Gutiler
9 Ara Sınav
10 İskitler (Sakalar)
11 Kimmerler
12 Sarmatlar
13 Pers İmparatorluğu’nda Siyasal Hayat
14 Pers İmparatorluğu’nda Kültürel ve Ekonomik Hayat

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282034 Ön Asya’nın tarih öncesi yerleşimleri hakkında bilgi edinme.
2 1282035 Eskiçağ Ön Asya coğrafyasını anlayabilme
3 1282036 Eskiçağ Ön Asya medeniyetleri hakkında bilgi sahibi olabilme
4 1282037 Eskiçağda Orta Asya’dan Ön Asya’ya yapılan göçler hakkında bilgi sahibi olabilme
5 1282038 Pers İmparatorluğu’nun siyasi ve kültürel hayatı hakkında bilgi sahibi olabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5
2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4
3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4
5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek