Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR238 Anadolu Beylikleri Tarihi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

XIII ve XV. Yüzyıllarda Anadolu da kurulan beyliklerin siyasi-askeri tarihlerini, kültür ve medeniyetlerini, Türk tarihindeki yeri ve önemlerini öğretmek ve kavratmak bu dersin başlıca amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E. Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, TTK yay., Ankara 1997. Y. Yücel-A. Sevim, Türkiye Tarihi, c. II, TTK yay., Ankara 1985 H. Akın, Aydınoğulları Hakkında Bir araştırma, İstanbul 1974. İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Akkoyunlu-Karakoyunlı Devletleri, Ankara 1969. Y. Yücel, XIII-XV: Yüzyıllar Kuzey-Batı Andolu Tarihi Çobanoğulları, Candaroğulları Beylikleri, Ankara 1980. Doğuştan Günümüze Büyük İslam tarihi Ansiklopedisi İslam Ansiklopedisi. M. Çetin Varlık, Germiyanoğulları Tarihi, Ankara 1980 P. Wittek, Menteşe Oğulları Beyliği, çev. O. Gökyay, TTK Ankara 1982. Ç. Uluçay, Saruhanoğulları ve Eserlerine dair vesikalar, Ankara 1985. Z. Günal, Karası Beyliği, Ankara 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Anadolu’ya yapılan ilk akınlardan başlamak kaydıyla, Anadolu coğrafyasını ve tarihini ele almaktır. Bu bölgede meydana gelen savaşlar ve diğer ilişkiler hususu ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Selçuklu devletinin yıkılışı
2 Karamanoğulları
3 Menteşeoğulları
4 Germiyanoğulları
5 Aydınoğulları
6 Saruhanoğulları, Karasioğulları
7 Ara sınav
8 Çobanoğulları Candaroğulları
9 Eşrefoğulları, Hamidoğulları
10 Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları
11 Canik beyleri
12 Beylikler dönemi kültür ve uygarlığı
13 Beylikler dönemi eserleri
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537445 Selçuklu sonrası Anadolu nun siyasi ve kültürel durumunu kavraması
2 1537446 Beyliklerin siyasi tarihini hakkında bilgi sahibi olması
3 1537447 Beyliklerin Anadolu tarihi açısından öneminin farkında olması
4 1537448 Beylikleri dönemi sosyal, ekonomik, dini ve kültürel yaşamını analiz edebilmesi
5 1537449 Beylikler dönemi maddi kültür mirası ve sanat eserlerini tanımlayabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4
2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek