Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR313 Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Türklerin en eski zamandan günümüze kültürel yapıları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yusuf Has Hacib. Kutadgu-Bilig (nşr. R. R. Arat), I-II, 1947-1959. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul, 1978. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, İstanbul 1984. Kâşgarlı Mahmud, Divânü Lugât-it-Türk Tercümesi, I-IV, (nşr. B. Atalay), Ankara 1985-1986. Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara 1987. Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Ankara 1988. Ahmed Zeki Velidi Togan, Oğuz Kağan Destanı. Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili, İstanbul 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türklerin ana yurdundan göç ettikleri yerlere kadar kültürel özellikleri, değişimleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 10 130
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Kültür Tarihi’nin kaynakları hakkında genel bir değerlendirme 1.pdf
2 Türk Kültür Tarihi araştırmalarının hakkında genel bir değerlendirme 2.pdf
3 Türklere ait en eski arkeolojik merkezler 3.pdf
4 Orta Asya ve Uzakdoğu’daki tarih öncesi kültürler ve Türklerle ilişkileri 4.pdf
5 Türk kültürüyle çevre kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar 5.pdf
6 Konar-göçer bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olan faktörler 6.pdf
7 Türk Konar-Göçerliği ve Göçebelik 7.pdf
8 Vize Haftası
9 Türk Yazıtları 9.pdf
10 En Eski Türk Destan ve Efsaneleri 10.pdf
11 Türklerin mensup olduğu dinler 11.pdf
12 Türklerde halk anlayışı 12.pdf
13 Türklerde aile anlayışı 13.pdf
14 Eski Türk toplumunda kadın 14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346313 Türk kültürünün yayıldığı coğrafyayı gösterir.
2 1346314 Türklerin tarih boyunca mensup olduğu dinleri gösterir.
3 1346315 Türklerin temasta bulunduğu uygarlıkları gösterir.
4 1346316 Eski Türk toplumunun sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi verir.
5 1346317 Türk kültürünün en eski arkeolojik merkezlerini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4
2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3
4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4
5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek