Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR314 Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Orta Asya’da Türklere ait en eski arkeolojik merkezlerden göç edilen farklı ülkelere Türk kültürü geniş bir sahaya yayılmıştır. Türkler tarih boyunca gerek Orta Asya’da gerekse dünyanın farklı bölgelerinde kurdukları devletlerin vasıtasıyla çeşitli milletlerin ve ülkelerin siyasi tarihlerinde önemli yer tutarken bir yandan bu toplulukların kültürlerine önemli etkide bulunurken diğer taraftan özellikle Avrupa’ya göç eden gruplar din değiştirme ve yerleşik hayata geçme suretiyle başka medeniyet dairesine girmiştir. Bu bakımdan bir yandan kurulan devletler vasıtasıyla ortaya çıkan siyasi etkinin ayrıntılı bir şekilde tahlilinin yapılması gerekirken diğer taraftan dünyada ortaya çıkan ilk büyük medeniyetlerden itibaren Türk kültürünün gelişimi ve yayılma alanları tanınmalıdır. Bu derste Türk kültürünün geçirdiği evreler anlatılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sadri Maksudi Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul 1947. 2. Tuncer Baykara, Türk Kültürü, İstanbul 2003. 3. Mircae Eliade, Şamanizm, Ankara 1999. 4. Ünver Günay-Harun Güngör, Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, İstanbul 2003. 5. Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul 1976. 6. İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Ankara 1980. 7. ----------------------, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1983. 8. Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri, II, Trabzon 2000. 9. Emel Esin, İslâmiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâma Giriş, İstanbul 1987. 10. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara 2002. 11. -------------------, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 2001. 12. -------------------, Türklerde Devlet Anlayışı (13. Yüzyıl Sonlarına Kadar), Ankara 1982. 13. -------------------, Türk Kültür Tarihine Giriş, I-IX, Ankara 1991. 14. İsmet Parmaksızoğlu, Türklerde Devlet Anlayışı (İmparatorluk Devri 1299-1789), Ankara 1982. 15. Jean-Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, (nşr. A. Kazancıgil), İstanbul 1994. 16. Hikmet Tanyu, Türklerin Dinî Tarihçesi, İstanbul 1978. 17. -----------------, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, Ankara 1980. 18. Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, I-II, İstanbul 1979.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste İslamiyetin kabulünden sonra Türklerin kültürel yapısı işlenecek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türklerin İslamiyet'i kabulü 1.pdf
2 İlk Türk-İslam devletlerinde devlet teşkilatı 2.pdf
3 Türklerin bilim tarihine katkıları 3.pdf
4 İslamiyet dönemi Türk ailesi 4.pdf
5 Cihan hakimiyeti anlayışı 5.pdf
6 Türklerde eğitim 6.pdf
7 Nevruz 7.pdf
8 Vize Haftası
9 Hıdırellez
10 Osmanlı hukuk sistemi
11 Osmanlı eğitim anlayışı
12 Cumhuriyet dönemi eğitim
13 Türk dünyasındaki kültürel ortaklıklar
14 Türk dünyasındaki kültürel ortaklıklar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346378 İslamiyet'in Türkler üzerindeki etkilerini öğretir.
2 1346379 Türk-İslam devletlerindeki teşkilat yapısını anlatır.
3 1346380 Türk cihan hakimiyetini gösterir.
4 1346381 Türklerin bilime katkılarını anlatır.
5 1346382 Türk hukukunun gelişimini gösterir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 4 2 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 4
2 5 5 4 5 4 5 4 2 4 3 3 3 2 4 2 2 4 4 4
3 5 5 5 5 4 5 4 2 4 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4
4 5 5 3 5 4 5 5 2 4 3 2 4 3 4 2 2 3 5 4
5 5 5 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek