Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR433 Türk Demokrasi Tarihi I 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Demokrasinin tarih boyunca hangi aşamalardan geçerek günümüze ulaştığı ve hangi engeller ve düşmanlıklarla karşılaştığını anlatmak. Demokrasinin bir ülkeye nasıl yerleşebileceği konusunda öğrencide fikir oluşturmak. Türk demokrasi tarihinin gelişim aşamaşarı ve sorunlarını tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri SAKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Fahri Sakal, Çok Partili Döneme geçişte tek Partinin Muhalefet Anlayışı Ahmet Demirel, Tek Partinin İktidarı ve diğerleri Cemil Koçak, Eserleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Demokrasi, tanım ve tartışmalar, Türkiye'de demokrasi ve siyaset anlayışının tarihçesi Türk tarihinde demokrasiye geçiş çabaları: Osmanlı Dönemi Tek Parti Döneminde rejimin mahiyeti: Otoriter mi Totaliter mi? Çok Partili Döneme Geçiş yılları: DP ve CHP arasındaki gelişmeler Türkiye'de Çok Partili hayata geçiş: 14 mayıs 1950

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 15 15
28 Makale Kritik Etme 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demokrasi tarihi kaynakçası ve kaynakların değerlendirilmesi. Demokrasi Tanımları ve tartışmalar 1.docx
2 Dünyada rejimler ve demokrasi örnekleri Türklerde demokrasi ve rejimin geçmişi 2.docx
3 II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde bir demokrasi mukayesesi. 3.docx
4 Tek Parti Döneminde Rejimin mahiyeti: Otoriter- Totaliter(?) 4.docx
5 T.C.'de Çok Partili Hayat denemeleri. 5.docx
6 1946 Ruhu 6.docx
7 1946-50 Döneminde DP_ CHP ilişkileri 7.docx
8 Yarıyıl Arasınavı
9 1947 Dönemeci ve İnönü'nün 12 Temmuz Beyannamesi 9.docx
10 Uluslararası Konjonktür ve Türk Demokrasisi 10.docx
11 1950 Seçimi Öncesi gelişmeler 11.docx
12 1950 Seçimine Gidiş 12.docx
13 1950 Seçimi ve Sonuçları 13.docx
14 Çok Partili Hayata Geçiş 14.docx
15 Çok Partili Hayata Geçişin Sonuçları 15.docx
16 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282784 Bu dersi alan öğrenci Türkiye'de demokrasinin gelişim çizgisini, yeterince gelişememe nedenlerini ve demokrasinin önündeki engelleri öğrenir.
2 1282785 demokrasiyi geliştirmek için bir aydının neler yapması gerektiği konusunda fikir sahibi olur.
3 1282786 Siyasi kararlarında ve demokrasi ile ilgili icraatlarında daha bilinçli davranabilir.
4 1282787 Siyasi kişi ve kurumlara danışmanlık yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 5
2 4 3 4 5 4 4
3 4 4 4 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek