Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR437 Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası I 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Osmanlı Devleti’nin çağdaşı olan Türk devletleri hakkında bilgi vermek. Böylece Türk tarihinin bir bütün olarak anlaşılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERKEN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1988. Faruk Sümer, Karakoyunlular, I, Ankara 1984. Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluş ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Yayınları, Ankara 1976. Tufan Gündüz, "Şah İsmail", DİA, C. 38, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2010, s. 253-255. Tufan Gündüz, "Safeviler", DİA, C. 35, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2010, 451-457. Reşat Öngören, "Safeviyye", DİA, C. 35, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2008, s. 460-462. Dilaver Azimli, "Safevi-Osmanlı İlişkilerinde Doğu Anadolu Meselesi (Ekonomik Yönden)", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 3/2, 2010, s. 100-114

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Derste Anadolu, Azerbaycan-İran topraklarında teşkil edilen devletler hakkında bilgiler verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
34 Okuma 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesi. yeni yakın 1.pdf
2 Karakoyunlu Devleti: kaynakaları ile isim ve menşeleri hakkındaki tartışmalar. yeni yakın 2.pdf
3 Karakoyunlu Devleti: Bayram Hoca ve Kara Mehmet dönemi. yeni yakın 3.pdf
4 Karakoyunlu Devleti: Kara Yusuf dönemi. yeni yakın 4.pdf
5 Karakoyunlu Devleti: İskender ve Cİhan Şah dönemi. Devletin çöküşü. yeni yakın 5.pdf
6 Akkoyunlu Devleti: isim, menşei ve tarh sahnesine çıkmaları. yeni yakın 6.pdf
7 Akkoyunlu Devleti: Kara Yülük Osman Bey ve Cihangir Bey dönemi. yeni yakın 7.pdf
8 Akkoyunlu Devleti: Uzun Hasan Bey dönemi ve çöküş. yeni yakın 8.pdf
9 Vize
10 Safevi Devleti: Safeviyye Tarikatı'nın kuruluşu ve yayılması. yeni yakın 10.pdf
11 Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar'ın faaliyetleri. yeni yakın 11.pdf
12 Şeyh İsmail: Safevi Devleti'nin kurulması. yeni yakın 12.pdf
13 Osmanlı-Safevi ilişkileri yeni yakın 13.pdf
14 Safevi Devleti'nin kuruluşunda etkili olan Anadolu oymakları. yeni yakın 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294156 Türk dünyasını yakından tanır ve nereleri kapsadığını bilir.
2 1294157 Türk devletlerinin birbiriyle münasebetlerini Türk tarihi bütünlüğü içerisinde anlamayı sağlar.
3 1294158 Türk dünyasının yükseliş ve çöküş sebeplerini anlar.
4 1294159 Türk toplulukları tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1294160 Türklerin farklı milletlerin tarihindeki yeri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 5
2 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4
3 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 2 4 5 4 4 4 3 3
4 5 4 5 3 5 4 4 4 2 4 2 4 3 2 5 4 3 3 5
5 5 4 2 3 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek