Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB336 Staj 927001 3 6 10

Dersin Amacı

Stajların amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gediz Uğuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin İçeriği

Üretim Yöntemleri, Üretim sistemi (kesikli/sürekli), Üretim girdileri, İş Etüdü, Bakım ve Onarım, İşletme Bilgi İşlem Ağı, İşletmede kullanılan bilgisayarlar ve özel programlar, İşletmenin herhangi bir problemi ile alakalı bir program yazılımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 1 130 130
48 Sözlü Sınav 1 120 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar organizasyon şeması, kurum organizasyon şemasındaki yeri STAJ NOTU - I.pdf
2 Isı aktarımım amacıyla kullanılan üniteler Kütle aktarımım amacıyla kullanılan üniteler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299723 Laboratuvar organizasyon şeması, kurum organizasyon şemasındaki yeri, Kurumun tanımlanması Laboratuvarın diğer birimlerle ilişkisi, Laboratuvarda kullanılan donanımların tanımlanması, incelenmesi ve kullanılması, Laboratuvar numunelerinin uğradığı işlemleri gösteren akış diyagramı, Analizleri gerçekleştirilen numuneler alınırken uygulanan yöntem ve tekniklerin incelenmesi, gerekli standartlar ve numunelerin hazırlanması, Numunelerin tanımlanması (saha, laboratuvar, deney numunesi vb.),Numuneler üzerinde gerçekleştirilen kalitatif ve kantitatif analizlerde başvurulan tekniklerin öğrenilmesi ve bunların uygulanması,Sürekli yapılan analizlerle (kalitatif ve kantitatif) elde edilen sonuçların istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili çalışmaların kalite kontrol işlemlerinde (şayet uygunluk varsa) ISO 9000 ve ISO 14000 standartlarının uygulanmasının incelenmesi ve değerlendirilmesi, Şayet stajın gerçekleştirildiği laboratuvar veya laboratuvarların AR-GE amaçlı kullanımı söz konusu ise, yapılan bu AR-GE faaliyetlerinin incelenmesi, bu çalışmalar hakkındaki destekleyici ve eleştirel görüşlerin belirtilmesi, Kuruluşun tarihçesi, zamanla gelişimi, Kuruluşun endüstriyel önemi, endüstrideki yeri, Kuruluşun organizasyon şeması, Tesisin yerleşim planı,Tesisin çalışma amacının belirlenmesi, bu amaç doğrultusunda uygulanan proses veya proseslerin akış diyagramlarının çıkartılması,Proses veya proseslerde uygulanan temel işlemlerin belirlenmesi, ilgili reaksiyon ve etkileşimlerin, kimya mühendisliği temel bilgileri doğrultusunda incelenerek değerlendirilmesi, Tesis bünyesindeki proses veya proseslerde kullanılan her bir ekipmanın tanınması ve ncelenmesi, Ekipmanların her birine ait madde ve enerji denkliklerinin kurulması hakkında bilgilerin edinilmesi, işletmeye ait genel madde ve enerji denkliklerinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi, Tesis bünyesindeki ünitelerin aşağıdaki sınıflandırmaya uygun biçimde incelenmesi, Mekanik taşınım üniteleri, Malzeme özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik üniteleri, Ayırma amaçlı üniteler,Depolama amaçlı üniteler,Isı aktarımım amacıyla kullanılan üniteler, Kütle aktarımım amacıyla kullanılan üniteler, Reaktör üniteleri, Proseslerin kontrolünü sağlayan üniteler, Kalite ( ISO 9001/ISO 13001/ISO 14001/ISO 18001) sistemlerinin incelenmesi ve bunlarla ilgili olarak,Kimya mühendislerinin yasal ve etik sorumluluklarını nasıl yerine getirdiğinin belirlenmesİ hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek