Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu ders ile sanatsal, bilimsel ve felsefi araştırma ve inceleme metodları arasındaki organik bağı oluşturmak larını sağlamak, araştırma yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütülmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Karasar, N., (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitap Dağıtım, Ankara. 2) Türkdoğan, O., (1989) Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Yayınları, Ankara. 3) Mciverlopes, M.D., (2006), Knowing Art, Springer, New York. 4) Charles Harrison, C., Wood, P., (1992), Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford. 5) Seyidoğlu, H., (2009), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanatsal/bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramların tanıtılması. Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerinin irdelenmesi. Sanatın metodolojik yönelimlerine gereksinim kaynaklarının irdelenmesi. Model, kuram, paradigma, bildirge, manifesto, tarz, üslup, anlayış ve kavrayış karektarizasyonlarının tüm değişkenliklerin sanat-bilim ilişkisi içende betimlenmesi. Sanatsal/bilimsel araştırma teknikleri kullanılarak yapılacak bir çalışmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirlenebileceği, istatistiksel verilerle bulguların nasıl yorumlanabileceği ve sonuca nasıl ulaşılabileceğinin irdelenmesi. Etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği ile etik dışı davranışların incelenmesi. Araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri. Bilimsel yazım ve etik kurallara uygun biçimde bir rapor yazılması ve oluşturulan raporun sunumu için sunum tekniklerinin anlatılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 28 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, bilgi, entellektüel karakter, araştırma, inceleme, değerlendirme, sanat, sanatçı, bilimsel araştırma ve etik kavramlarının çözümlemesi
2 Bilimsel araştırma teknikleri 2. Hafta.ppt
3 Sanatsal araştırma teknikleri Proje Döngüsü.pdf
4 Bilimsel ve sanatsal araştırmada homojen nitelikler 4. hafta.pdf
5 Bilimsel ve sanatsal araştırmada metodoloji 5. Hafta.pdf
6 Bilimsel bildiri yazma teknikleri Araştırma konseptleri.pdf
6. Hafta.pdf
7 Bilimsel makale yazma teknikleri ETİK.pdf
Literatür Araştırması.pdf
8 Konuşma-konferans metni hazırlama teknikleri 8. Hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Tez yazım teknikleri
11 Bilimsel araştırma sürecini yönetebilme
12 Bilimsel ve sanatsal araştırmada etik
13 Bilimsel ve sanatsal araştırmada etik ihlaller
14 Bilimsel ve sanatsal araştırma ve yayın etiği açısından uygulanan müeyyideler
15 Bilimsel ve sanatsal araştırma ve yayın etiği açısından uygulanan müeyyideler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300199 Bilgi, bilim, bilimsel araştırma ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1300200 Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerini irdeler.
3 1300201 Bilimsel/sanatsal araştırma metodolojisinin temellerini kavrar.
4 1300202 Etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1300203 Bilimsel yazım ve etik kurallara uygun biçimde bir raporun nasıl oluşturulabileceğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek