Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu ders ile sanatsal, bilimsel ve felsefi araştırma ve inceleme metodları arasındaki organik bağı oluşturmak larını sağlamak, araştırma yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütülmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Karasar, N., (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitap Dağıtım, Ankara. 2) Türkdoğan, O., (1989) Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Yayınları, Ankara. 3) Mciverlopes, M.D., (2006), Knowing Art, Springer, New York. 4) Charles Harrison, C., Wood, P., (1992), Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford. 5) Seyidoğlu, H., (2009), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanatsal/bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramların tanıtılması. Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerinin irdelenmesi. Sanatın metodolojik yönelimlerine gereksinim kaynaklarının irdelenmesi. Model, kuram, paradigma, bildirge, manifesto, tarz, üslup, anlayış ve kavrayış karektarizasyonlarının tüm değişkenliklerin sanat-bilim ilişkisi içende betimlenmesi. Sanatsal/bilimsel araştırma teknikleri kullanılarak yapılacak bir çalışmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirlenebileceği, istatistiksel verilerle bulguların nasıl yorumlanabileceği ve sonuca nasıl ulaşılabileceğinin irdelenmesi. Etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği ile etik dışı davranışların incelenmesi. Araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri. Bilimsel yazım ve etik kurallara uygun biçimde bir rapor yazılması ve oluşturulan raporun sunumu için sunum tekniklerinin anlatılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 28 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, bilgi, entellektüel karakter, araştırma, inceleme, değerlendirme, sanat, sanatçı, bilimsel araştırma ve etik kavramlarının çözümlemesi
2 Bilimsel araştırma teknikleri 2. Hafta.ppt
3 Sanatsal araştırma teknikleri Proje Döngüsü.pdf
4 Bilimsel ve sanatsal araştırmada homojen nitelikler 4. hafta.pdf
5 Bilimsel ve sanatsal araştırmada metodoloji 5. Hafta.pdf
6 Bilimsel bildiri yazma teknikleri Araştırma konseptleri.pdf
6. Hafta.pdf
7 Bilimsel makale yazma teknikleri ETİK.pdf
Literatür Araştırması.pdf
8 Konuşma-konferans metni hazırlama teknikleri 8. Hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Tez yazım teknikleri Araştırma Nirengi.pdf
11 Bilimsel araştırma sürecini yönetebilme Fotoğraf Etnografisi.pdf
12 Bilimsel ve sanatsal araştırmada etik Yapılandırılmamış Görüşmeler.pdf
13 Bilimsel ve sanatsal araştırmada etik ihlaller
14 Bilimsel ve sanatsal araştırma ve yayın etiği açısından uygulanan müeyyideler
15 Bilimsel ve sanatsal araştırma ve yayın etiği açısından uygulanan müeyyideler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517049 Bilgi, bilim, bilimsel araştırma ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1517050 Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerini irdeler.
3 1517051 Bilimsel/sanatsal araştırma metodolojisinin temellerini kavrar.
4 1517052 Etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1517053 Bilimsel yazım ve etik kurallara uygun biçimde bir raporun nasıl oluşturulabileceğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek