Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS465 Yapı İşletmesi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

İnşaat mühendisliği eğitiminin, çağdaş yönetim bilgileri ile güçlendirilmesi ve yönetici mühendis yetiştirilmesi esas amaçtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları “Project Management for Engineering and Construction”, Oberlender G.D.: 2nd ed., McGraw-Hill, Boston, Mass., 2000 “Critical Path Analysis”, Keith Lockyer “Modern Construction Management”, Frank Harris Academic journal papers

Dersin İçeriği

İnşaat Sektörü ve Temel Kavramlar, İnşaat Sektöründe Örgütlenme (Organizasyon ), Organizasyon Kavramı ve Temel İlkeleri, Stratejik Planlama Sürdürülebilirlik, Proje Yönetimi ve Süre Planlaması, CPM (Critical Path) Metodu, Proje Yönetimi ve Süre Planlaması, Mühendislik Ekonomisi ve Nakit Akışları, İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım yönetimi, Kamu İhale Kanunu, Metraj, Hakediş, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sözleşme Yönetimi, Risk Yönetimi, Kamu İhale Kanunu, İmar Kanunu, Defterler, Kalite Yönetimi, Mühendislik teknolojisi, Etik ve Mühendislik Sorumluluğu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
54 Ev Ödevi 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 4 40
9 Problem Çözümü 10 4 40
10 Tartışma 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnşaat Sektörü ve Temel Kavramlar 1-TEMEL KAVRAMLAR.ppt
2 İnşaat Sektöründe Örgütlenme ( Organizasyon ), Organizasyon Kavramı ve Temel İlkeleri
3 Proje Yönetimi ve Süre Planlaması, “CPM” ( Critical Path ) Metodu
4 Proje Yönetimi ve Süre Planlaması, “CPM” ( Critical Path ) Metodu
5 Proje Yönetimi ve Süre Planlaması, “CPM” ( Critical Path ) Metodu
6 Metraj ve Hakediş Hesaplamaları
7 Metraj ve Hakediş Hesaplamaları
8 Metraj ve Hakediş Hesaplamaları
9 Ara Sınav
10 Kamu İhale Kanunu ve Uygulanması
11 Kamu İhale Kanunu ve Uygulanması
12 Kamu İhale Kanunu ve Uygulanması
13 İş Güvenliğine Giriş
14 Güncel konu ve projelerin irdelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295292 Öğrenciler inşaat yönetimi ile ilgili olarak planlama ve kontrol yapabilecekleridir.
2 1295293 Öğrenciler finansal, yönetsel ve organizasyonel konularda bilgi ve becerilerini arttırabileceklerdir.
3 1295294 Öğrenciler, klasik inşaat mühendisliği eğitimi içinde çağdaş bir anlayışla işletmecilik bilgileri edinebileceklerdir.
4 1295295 Ders kapsamında verilen ödevler ile öğrenciler araştırma, sözlü ve yazılı becerilerini arttırabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 5 5 4 1 3 5 4 4 4
2 3 2 3 5 2 3 2 3 4 3 3
3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 5 2
4 5 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek