Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK415 Isıl Sistem Tasarımı (TS 2) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

İletim, taşınım ve ışıma ile ısı transferi temel kavram ve uygulamalarını öğrenilmesi. Isıl direnç ve toplam ısı transfer katsayısının hesaplanmasının öğrenilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Isı transferine giriş ve genel kavramlar, uygulama alanları. İletimle ısı akışı, Fourier ısı iletim kanunu, sıcaklık dağılımı, sınır şartları, boyutsuz sayılar, elektriksel analog. Isıl direnç ve toplam ısı transfer katsayısı. Kanatçıklardan ısı akışı, sıcaklık dağılımı, kanatçık verimi, termal kontak direnci, zamana bağlı sıcaklık değişimleri, ısı transferi ile ilgili çözüm eğrilerinin incelenmesi. Işımayla ısı transferi, tanımlar, gri yüzeyler, şekil faktörleri, gri yüzeylerde ışımayla ısı transferinde elektriksel analoji. Taşınımla ısı transferinde genel kavramlar, hız dağılımları, süreklilik, hidrodinamik ve enerji denklemleri. Laminer ve türbülanslı akımda ısı transferi ve sınır tabakaları. Doğal taşınımla ısı transferi. Isı taşınımında benzerlik ve boyutsuz sayılar ve bunların fiziksel anlamları. yüksek hızlarda ısı taşınımı. Tek boru ve boru demetine dik akışta ısı transferi, yoğuşma ve buharlaşmada ısı transferi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 6 24
54 Ev Ödevi 18 3 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isı transferine giriş ve genel kavramlar, uygulama alanları.
2 İletimle ısı akışı,
3 Fourier ısı iletim kanunu, sıcaklık dağılımı,
4 Sınır şartları, boyutsuz sayılar,
5 Isıl direnç ve toplam ısı transfer katsayısı.
6 Kanatçıklardan ısı akışı, sıcaklık dağılımı, kanatçık verimi, termal kontak direnci, zamana bağlı sıcaklık değişimleri, ısı transferi ile ilgili çözüm eğrilerinin incelenmesi.
7 Işımayla ısı transferi, tanımlar, gri yüzeyler, şekil faktörleri, gri yüzeylerde ışımayla ısı transferinde elektriksel analoji.
8 Taşınımla ısı transferinde genel kavramlar, hız dağılımları,
9 Süreklilik, hidrodinamik ve enerji denklemleri.
10 Arasınav
11 Laminer ve türbülanslı akımda ısı transferi ve sınır tabakaları.
12 Doğal taşınımla ısı transferi. Isı taşınımında benzerlik ve boyutsuz sayılar ve bunların fiziksel anlamları.
13 Yüksek hızlarda ısı taşınımı.
14 Tek boru ve boru demetine dik akışta ısı transferi, yoğuşma ve buharlaşmada ısı transferi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503104 İletim ile ısı transferi temel kavram ve uygulamalarını öğrenilmesi.
2 1503105 Taşınım ile ısı transferi temel kavram ve uygulamalarını öğrenilmesi.
3 1503106 Işıma ile ısı transferi temel kavram ve uygulamalarını öğrenilmesi.
4 1503107 Isıl direnç hesaplanmasının öğrenilmesi.
5 1503108 Toplam ısı transfer katsayısının hesaplanmasının öğrenilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 4
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek