Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK455 Hava Kirliliği ve Kontrolü (TS 4) 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Hava kirliliği ve kontrolu hakkında bilgi vermek, bilhassa yakma sistemlerinden kaynaklanan hava kirleticilerini tanıtmak ve bu kirleticilerin azaltılmasını sağlayan sistem ve prosesleri incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahittin TOPALOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Topaloğlu B., Yakma Kaynaklı Hava Kirlenmesi ve Kontrolu, OMÜ Basımevi, Samsun, 2009. -Müezzinoglu, A., Hava Kirliliğinin ve Kontrolunun Esasları, DEÜ Yay., İzmir, 2000. -DeNevers, N., Air Pollution Control Engineering, McGraw-Hill,New York, 1994..

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hava Kirliliğine Giriş. Mühendisler İçin Meteoroloji Bilgisi. Hava Kirliliği ile İlgili Yasal Durum. Hava Kalitesinin Kontrol Standartları. Kirleticilerin Ölçüm Yöntemleri. Emisyon Envanteri. Yakma Stokiyometrisi ve Eksik Yanma. Partikül Halindeki Kirleticiler ve Kontrolü. Gaz ve Buhar Kirleticilerin Kontrolu. Kükürt Oksitlerin Kontrolu. Azot Oksitlerin Kontrolu. Bacalar ve Baca tasarımı. Baca Gazlarının Dispersiyonu ve Modellemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 22 22
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hava Kirliliğine Giriş.
2 Mühendisler İçin Meteoroloji Bilgisi.
3 Hava Kirliliği ile İlgili Yasal Durum.
4 Kirleticilerin Ölçüm Yöntemleri.
5 Emisyon Envanteri.
6 Yanma Stokiyometrisi ve Eksik Yanma.
7 Baca gazı analizi.
8 Partikül Kirleticiler ve Kontrolü.
9 Gaz ve Buhar Kirleticilerin Kontrolu
10 Arasınav
11 Kükürt Oksitlerin Kontrolu.
12 Azot Oksitlerin Kontrolu.
13 Bacalar ve Baca tasarımı.
14 Baca Gazlarının Dispersiyonu ve Modellemesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283231 Hava kirleticilerini ve etkilerini bilir.
2 1283232 Hava kirliliği meteorolojisi hakkında bilgi sahib olur.
3 1283233 Hava kirliliği ile ilgili yönetmelikleri ve hava kalitesi kontrol standartlarını bilir.
4 1283230 Partikül, gaz ve buhar halindeki kirleticilerin kontrol mekanizmalarını ve sistemlerini bilir.
5 1290604 Baca tasarımı ve dispersiyon modellemesi yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 5 1 1 1
2 1 1 1 1 5 1 1 1
3 2 2 2 5 5 3 3 3
4 3 2 2 3 5 3 3 3
5 4 2 2 3 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek