Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK464 Yakma Sistemlerinde Modelleme (TS 7) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Yakma sistmlerinde kullanılan paket programların tanınması. Yakıt türlerini ve yakma sistemlerini tanımak. İlgili hesaplamaları yapmak. Emisyonların azaltılması için birincil önlemleri tanımak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çengel Y.A., Boles M.A., Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Literatür Yay., İstanbul, 1996. Topaloğlu B., Yakma Kaynaklı Hava Kirlenmesi ve Kontrolu, OMÜ Basımevi, Samsun, 2009. Borat, O., 1992. Yanma Bilgisi, TEV Yayını, İstanbul. Telli, Z:K., 1996. Yakıtlar ve Yanma, SDÜ Yay.,Isparta.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yanma ile ilgili nümerik programları tanımak. Emisyonların azaltılması için birincil önlemleri tanımak. Katı yakıtların yüzeyde, hacimde ve akışkan yataklarda yakma yöntemlerini öğrenmek. Gaz yakıtlarda alev boyunu ve şeklini hesaplamak. Ön karışmalı ve difüzyonlu yanma yöntemlerini anlamak. Sıvı yakıt yakma yöntemlerini öğrenmek. Brülör türlerini öğrenmek. Yakıt türlerini ve yakma sistemlerini tanımak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
24 Seminer 1 14 14
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katı yakıtlar.
2 Sıvı yakıtlar.
3 Gaz yakıtlar.
4 Stokiyometrik yanma hesabı. Fazla ve eksik hava ile yanma.
5 Termokimyasal denge.
6 Teorik yanma sıcaklığı.
7 Ön karışmalı laminar/türbülanslı yanma.
8 Difüzyonlu laminar/türbülanslı yanma.
9 Alev boyutları ve şekilleri.
10 Ara sınav.
11 Brülör türleri.
12 Sıvı yakıtların yanması.
13 Katı yakıtların yanması. Yüzeyde, hacimde ve akışkan yataklarda yakma.
14 Emisyonların azaltılması için birincil önlemler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503124 Emisyonların azaltılması için birincil önlemleri tanımak.
2 1503121 Katı yakıtların yüzeyde, hacimde ve akışkan yataklarda yakma yöntemlerini öğrenmek.
3 1503122 Gaz yakıtlarda alev boyunu ve şeklini hesaplamak.
4 1503123 Ön karışmalı ve difüzyonlu yanma yöntemlerini anlamak
5 1503120 Sıvı yakıt yakma yöntemlerini öğrenmek.
6 1503125 Brülör türlerini öğrenmek.
7 1503126 Yakıt türlerini ve yakma sistemlerini tanımak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 3 3
3 3 4
4 4
5 3
6 5
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek