Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Dünya üzerinde belli başlı medeniyetlerin kronolojik ve coğrafi konum olarak incelenmesidir. İncelenen uygarlıkların günümüze bıraktığı sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik miraslar incelenir, araştırılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren PEKŞEN, Dr. Öğr. Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Server Tanilli, (1999)Uygarlık Tarihi, Adam Yayınları, İstanbul Edt. İsmail Güven, (2012)Uygarlık Tarihi, Pegem Yayınları, Ankara Bernard Lewis-P.M. Holt-Ann K.S. Lambton, (1997)İslam Tarihi Kültürü ve Medeniyetleri 1-2-3-4-, Kitabevi Yayınları, İstanbul Durant, Will, İslam Medeniyeti Çev. Orhan Bahaddin, Tercüman 1001 Temel Eser

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, belli başlı medeniyetlerin her alandaki üretimleri, estetik anlayışları, felsefi düşünceleriyle, coğrafya, teknoloji ve kültürel ilişkileri bağlamında anlatım ve medeniyetler arası karşılaştırma yapılmaktadır. Bir uygarlığın kendinden sonra, aynı veya farklı coğrafyaya etkileri tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
19 Beyin Fırtınası 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
34 Okuma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygarlık kavramının içeriği, etimolojik açıdan tanımlama Kelimelerin etimolojisi
2 Tarih boyunca belli medeniyetlerin nerde ve kimler olduğu bilinmektedir
3 Aka ve İnka Uygarlığı Karşılaştırma
4 Mısır Uygarlığı
5 Mezopotamya Uygarlığı Coğrafya bilgisi
6 Antik Yunan Uygarlığı
7 Hitit Uygarlığı
8 İslam Medeniyeti Türk Tarihi
9 Ara Sınav
10 Eski Anadolu’daki , Lidya ve Frig medeniyetleri
11 Selçuklu Türk-İslam uygarlığı Türk Tarihi
12 Osmanlı Türk Uygarlığı Türk Tarihi
13 Roma Medeniyeti
14 Çin ve Hint Uygarlığı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310302 Uygarlık kavramını tanımlar
2 1310303 Uygarlık-coğrafya ilişkisi bilir
3 1310304 Uygarlık- İnanç etkileşimini açıklar
4 1310305 Farklı iki Uygarlığın birbirinin kültür ögelerinde yansımalarını tanır
5 1310306 Medeniyetler arasındaki sanatsal ve tasarımsal farkları değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek