Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS221 Estetik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, klasik dönemden günümüze felsefe ve estetiğin yazılı örneklerini inceleyerek bir giriş sağlamak ve felsefenin geçmişi ve bugünü arasında bir bağ kurmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ceylan SEBİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi. 2. Estetik Beğeni (İsmail Tunalı, Remzi, 2011) 3. Estetik (İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, 1989, 2012) 4. Sanat Ontolojisi (İsmail Tunalı, İnkılap, 2014) 5. Estetik ve Sanat Felsefesi (Ömer Naci Soykan, Pinhan, 2015)Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; öğrencilerin klasik dönemden günümüze düşünce tarihine ve estetik kuramlara hakim olacakları teorik bilgi kökenli bir süreci ifade etmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin yöntem ve içeriğine giriş
2 Klasik dönem- Platon ve Aristotales (M.Ö. 450)
3 Ortaçağ (400-1500) ve Rönesans (15. ve 16. YY) düşünce tarihi
4 Estetik, Aydınlanma ve Tarihselcilik- Baumgarten, Kant Herder (18.YY)
5 Romantisizm, Shiller, Hegel (18.YY)
6 Erken dönem Modernite, Nietzche (19.YY)
7 Estetik modernizm ve sanat akımları.
8 Modern Avangard’ların düşünce ve estetiği (1900-1945)
9 Ara Sınav.
10 Savaş sonrası dönemde sanat, kavramsal sanat, feminizm, kurumsal kritik
11 Postmodernizm ve Güncel Sanat, Danto (1980-1990)
12 Sanatın toplumsal bağlamı, sanat ve gündelik hayat ilişkisi.
13 Sanat ve postmodernizm. Sanatın sonu tartışması.
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310393 Estetik disiplinin kapsadığı alanı ve sanat felsefesi kavramını öğrenir.
2 1310394 Farklı dönemlerdeki estetik değerler ve sanata yönelik düşünsel yaklaşımlar; bunları ortaya çıkaran süreçler hakkında bilgi sahibidir.
3 1310395 Antik Çağ, Hıristiyan Orta Çağ ve İslam sanatının temel üslupsal özelliklerini öğrenir, dönemlerin beğeni yargılarıyla üsluplar arasındaki ilişkiyi kurabilir.
4 1310396 Felsefi düşünme yöntemini hayatının başka alanlarında da uygulayabilmesi beklenir.
5 1310397 Sanatın toplumsal, ideolojik, felsefi bağlantıları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek