Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS219 Kültürel Antropoloji 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile Sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramlarını, antrpololjik kuramları, ilgilendiği konuları, yöntemini ve bakış açısını küreselleşen dünyada kazandığı önemi ve özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR, Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tezcan, Mahmut, (2008). Kültürel Antropoloji-Giriş, Maya Akademi, İstanbul. 2. Bates, Daniel G., (2009). XXI.y.yılda Kültürel Antropolji, “İnsanın Doğadaki Yeri”. İstanbul Bilgi Üniversitesi. 3. Auge, Marc, (2005). Antropoloji, dost Kitabevi. 4.Mauss, Marcel, (2001). Sosyoloji ve Antropoloji, Doğu-Batı yayınevi. 5. Bock, Philip K., (2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, İmge Yayınevi. 6. Özbudun, Sibel, (2005). Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar, Dipnot yayınevi. 7. Kottak, Conrad Philip, (2001). Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. 8. Haviland, William A. (2008). Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. 9. Wulf, Christoph. (2004).Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Kültür ve antropoloji, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültürün özellikleri, modern İnsanın kökeni, Antropolojik kuramlar, toplumsal cinsiyet, evlilik, aile ve akrabalık sistemleri, kültürler arasındaki farklılıkların nedenleri, sosyal organizasyonlar, kültür ve kişilik ilişkileri anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 “Kültür ve Antropoloji” kavramlarına giriş.
2 Antropoloji nedir?, Tarih öncesi ilkel topluluklar, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültür’ün özellikleri.
3 Kültürle ilgili temel kavramlar, Tarih öncesi ve ilk çağ uygarlıkları.
4 Modern İnsanın kökeni, ilkel düşünce ve ilkel zihniyet.
5 Paleoantropoloji, Fiziksel Antropoloji, Kültürel Antropoloji ve Etnoloji.
6 Antropolojik kuramların gelişmesi, işlevselci akım, birey ve toplum.
7 Kültür, ekoloji, üretim ve ekonomik antropoloji biçimleri, (mal ve hizmet üretimi ve tüketimi).
8 Yaşam biçimlerine göre toplum türleri.
9 Ara Sınav.
10 Toplumsal Cinsiyet, Evlilik, Aile ve akrabalık sistemleri.
11 Sosyal Organizasyonlar, kültür ve kişilik ilişkileri.
12 Eğitim Antropolojisi ve Din Antropolojisi.
13 Kültürel Değişim, Küreselleşme ve Antropoloji
14 Küreselleşme, Uygulamalı Antropoloji ve genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310377 Sosyal ve kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, alt alanlarını, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirebilir.
2 1310378 Antropolojide etnografya örneklerinden metinler okuyarak tartışabilir, araştırma yöntemlerini ve gözlem yönteminin etik sorunlarını tartışabilir, eleştirel düşünebilir.
3 1310379 Kültür analizinin temel konularını kavrayabilir, bütüncül bakış açısı geliştirebilir ve sosyal organizasyon biçimlerini sınıflandırabilir.
4 1310380 Kültürel antropolojide Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini değerlendirebilir.
5 1310381 Kurumların, sembollerin, sosyal yapıların etkileşimini, zaman içerisindeki değişimini ve farklı formlar altında görünümlerini karşılaştırabilir ve kültürel değişim olgusunu yorumlayabilir.
6 1310382 Farklı coğrafyalarda, farklı ekolojik koşullarda yaşayan değişik kültürleri anlayabilir, farklı topluluklar üzerine yazılmış etnografya örneklerini çözümleyebilir ve kültürleri bütüncül yaklaşımla değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek