Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA207 Seramik Cam Kimyası I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; seramik ve cam sanatı ile kimya arasındaki maddesel ilişkiyi tanımlamak ve seramik üretiminde bilinmesi gereken kimya bilgilerini vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Sürücü, A., Tuncel, M., (2006), Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, Ankara. 2) Arcasoy, A., (1983), Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İstanbul. 3) Kartal, A., (1998), Sır ve Sırlama Tekniği, Çizgi Matbaacılık, Ankara. 4) Sümer, G., (2002), Seramik Sırları, Ak Ofset Matbaacılık, Eskişehir. 5) C.Barry Carter, C.B., Norton, M.G., (2007), Ceramic Materials, Springer , New York. 6) Boch, P., Niepce, J., (2007), Ceramic Materials, ISTE Ltd. Publ. USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genel kimya konuları; maddenin tanımı, özellikleri, sınıflandırılması, periyodik tablo ve elementler, özellikleri; atom, atomik yapı, kimyasal bağlar, bileşikler ve reaksiyonlar; mol kavramı. Seramiğin tanımı ve özellikleri, seramik hammaddeleri ve özellikleri, seramiklerin şekillendirme ve pişirim yöntemleri, seramikler sırları, seger formüllerinin çözümlenmesi, sır çalışmaları için Seger reçetesinin hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 Genel Kimya; madde ve özellikleri, kimyasal ölçü birimleri, bileşik ve karışımlar, atom yapısı, elektron dağılımları, periyodik tablo, elementler ve sembolleri Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_kimyasi_1.pdf
2 Genel Kimya; kimyasal reaksiyonlar, kimyasal bağlar, kristal ve amorf yapılar, bileşiklerin sınıflandırılması (Oksitler, Asitler, Bazlar, Tuzlar), mol kavramı Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_kimyası_2.pdf
3 Seramiğin tanımı, kısa tarihçe ve temel kavramlar Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi.pdf
4 Seramik hammaddelerinin, çamurlarının ve ürünlerinin sınıflandırılması Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi.pdf
5 Seramik hammaddeleri ve seramik ürünlere uygulanan testler Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi.pdf
6 Seramik hammaddeleri ve seramik ürünlere uygulanan testler Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi.pdf
7 Seramik çamur hazırlama ve çamur hazırlamadaki genel aşamalar, doğal çamur hazırlama yöntemleri Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi.pdf
8 Seramiklerin şekillendirme yöntemleri, kurutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken konular Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi.pdf
9 Ara sınav Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama
10 Seramiklerin pişirim yöntemleri, farklı pişirim yöntemlerinin tanıtılması Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi.pdf
11 Sır tanımı, sırların sınıflandırılması ve sır hammaddeleri ve özellikleri Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_kimyasi3.pdf
12 Sır hazırlama aşamaları, uygulamaları ve sır hataları Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_kimyasi3.pdf
13 Seger formülü ve çözümü Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_kimyasi3.pdf
14 Seger formülü ve çözümü Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_kimyasi3.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292948 Seramik sanatı ile kimya arasındaki maddesel ilişkiyi tanımlanır.
2 1292949 Maddenin tanımını, özelliklerini ve sınıflandırmasını, periyodik tablo ve elementlerin özelliklerini tanır. Atom, atomik yapı, kimyasal bağlar,kimyasal bileşikler ve kimyasal reaksiyonları öğrenir.
3 1292950 Seramik teknolojisine ait temel kavramları bilir. Seramik hammaddelerini ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1292951 Seramik ürünlerinin çeşitlerini ve seramik şekillendirme ve pişirim yöntemlerini öğrenir
5 1292952 Sır hazırlama, renklendirme,uygulama ve seger formülleri hakkında temel bilgi/beceri sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek