Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS228 İletişim Felsefesi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İletişim, dil, kültür, felsefe, iletişim felsefesi, iletişim türleri, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin terminoloji bilgisi ve genel kapsamın edinilmesi; gösterge, göstergebilim ve anlamlandırma arasındaki bileşkeye bağlı olarak kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar ile diğer ticari, kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramıyla ilişkilendirme yapılması; popular kültür, tüketim kültürü reklamlar ve ideoloji, kapitalizm ve hegemonya, medya okuryazarlığı, internet ve sosyal medya gibi alanların disiplinler arası kapsamda birlikteliğinin insan, toplum ve sosyoloji açısından ortaya koyduğu yaklaşım, kuram ve değerlere ilişkin farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2013 • Nazife Güngör, İletişim Kuramlar Yaklaşımlar Giriş, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2013 • İrfan Erdoğan, İletişimi Anlamak, Pozitif Matbaacılık, geliştirilmiş 4. Baskı, Ankara, 2011 • Hacı Mustafa Açıköz, İletişim Felsefesine Giriş, Elis Yayınları, • Gary P. Radford, On the Philosophy of Communication, Thomson Wadsworth, USA, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İletişim, dil, kültür, felsefe, iletişim felsefesi, iletişim türleri, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin terminoloji bilgisi ve genel kapsamın edinilmesi; gösterge, göstergebilim ve anlamlandırma arasındaki bileşkeye bağlı olarak kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar ile diğer ticari, kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramıyla ilişkilendirme yapılması; popular kültür, tüketim kültürü reklamlar ve ideoloji, kapitalizm ve hegemonya, medya okuryazarlığı, internet ve sosyal medya gibi alanların disiplinler arası kapsamda birlikteliğinin insan, toplum ve sosyoloji açısından ortaya koyduğu yaklaşım, kuram ve değerlere ilişkin farkındalık kazandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, iletişim kavramı, iletişim türleri, İletişim ve dil, iletişim ve insan, iletişim ve toplum, iletişim ve kültür, uygarlık ve medeniyet, kitle iletişiminin temel özellikleri, kitle iletişim araçları
2 iletişim kavramı, iletişim türleri, İletişim ve dil, iletişim ve insan, iletişim ve toplum, iletişim ve kültür, uygarlık ve medeniyet, kitle iletişiminin temel özellikleri, kitle iletişim araçları
3 Felsefe, felsefenin konuları, amaçları, felsefe disiplinleri, iletişim ve felsefe, bilim ve felsefe, sanat ve felsefe
4 Göstergebilim Okulu: İletişim, anlam ve göstergeler, anlam, anlamlandırma ve dil arasındaki ilişkilerin tartışılması.
5 Göstergebilim Okulu: İletişim, anlam ve göstergeler, anlam, anlamlandırma ve dil arasındaki ilişkilerin tartışılması.
6 Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkisi, kitle toplumu ve meta izleyiciler, etkinin sürdürülmesinde izleyicinin rolü, kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramı, iletişimin ekonomi politiği, Karl Marx ve yabancılaşma
7 Kitle kültürü, Frankfurt Okulu ve kültür, halk kültürü, alt kültür, aşağı kültür, işçi sınıfı kültürü, popüler kültür, kültür emperyalizmi
8 Popüler kültür, tüketim kültürü, hegemonya ve kamuoyu, küreselleşme ve medya, iletişim, temsil ve ideoloji arasındaki ilişkilerin anlatılması, propaganda ve ikna,
9 Ara sınav
10 Althusser, ideoloji ve devletin ideolojik aygıtları, Stuart Hall ve ideoloji, kapitalizm ve bilinç endüstrisi
11 Gramsci, ideoloji ve hegemonya, reklam ve ideoloji, Horkheimer ve Adorno: Kültür endüstrisi, iletişim reklam ideolojileriyle görsel iletişim tasarımı uygulamalarının bağıntısının kurulması ve reklamları yorumlayabilme
12 Gramsci, ideoloji ve hegemonya, reklam ve ideoloji, Horkheimer ve Adorno: Kültür endüstrisi, iletişim reklam ideolojileriyle görsel iletişim tasarımı uygulamalarının bağıntısının kurulması ve reklamları yorumlayabilme
13 Medya Okuryazarlığı tanımı ve kapsamı, internet ve sosyal medya, kamusal alanı dönüştürme, popüler kültürün üretimine görsel iletişim tasarımı uygulamalarıyla katkı
14 Döneme ilişkin genel bir tekrar ve değerlendirme yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309805 İletişim, dil, kültür, felsefe, iletişim felsefesi, iletişim türleri, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin terminoloji bilgisi ve genel kapsama ilişkin bilgi edinir.
2 1309811 Gösterge, göstergebilim, anlam ve anlamlandırma arasındaki bileşkeye bağlı olarak kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar ile ticari ve kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramıyla ilişkilendirme yapılması arasındaki bağıntıyı açıklayabilir.
3 1309812 Popüler kültür, reklamlar ve ideoloji, kapitalizm ve hegemonya gibi kavramları Karl Marx, Althusser, Gramsci ve Hall gibi düşünürlerin ideolojilerini görsel iletişim tasarımıyla bağıntılayabilir ve reklamları yorumlayabilir.
4 1309815 Medya okuryazarlığı, internet ve sosyal medya gibi alanların disiplinler arası kapsamda birlikteliğinin insan, toplum ve sosyoloji açısından ortaya koyduğu yaklaşım, kuram ve değerlere ilişkin farkındalık kazanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek