Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin öncelikle kelime grubu, cümle, paragraf ve metin kurma becerilerinin geliştirilmesi; böylece alanlarıyla ilgili çalışma yaparken daha özgün fikirler üretip bunları gerçekleştirebilmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. BANARLI Nihad Sami (1988). Türkçenin Sırları, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat. 2. BAYRAM Yavuz (2009). Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri, İstanbul: Kriter Yay. 3. CARNEGIE Dale (1994). Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, İstanbul: Timaş Yay. 4. Çin Denemeleri, Çev.W.Eberhard-N.Hızır, İstanbul: MEB Yay. 5. DEVELLİOĞLU Ferit (1998). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi Yay. 6. EMİR Sabahat, Örnekleriyle Kompozisyon Yazma Sanatı, İstanbul. 7. Eski ve yeni Türk şiirinden seçmeler... 8. GÜNTEKİN Reşat Nuri, Çalıkuşu, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. 9. Güzel Yazılar: Denemeler, Ankara: TDK Yay., 2000. 10. İPŞİROĞLU Zehra (2006). Yaratıcı Yazma Çalışmalarında Yazınsal Metinlerin İşlevi- Yaratıcı Yazma, İstanbul: Morpa Yay. 11. KUTLU Mustafa, Bu Böyledir. 12. KUTLU Mustafa, Uzun Hikâye. 13. KUTLU Mustafa, Yokuşa Akan Sular. 14. MELVILLE Hermann, Moby Dick (Beyaz Balina). 15. MERİÇ Cemil (1992). Jurnal, İstanbul: İletişim Yay. 16. MEVLÂNÂ (1990). Mesnevî, C.V, İstanbul: MEB Yay. 17. MONTAIGNE Michel de (1989). Denemeler, Çev.: Sabhattin Eyüboğlu, İstanbul: MEB Yay. 18. TANSEL Fevziye Abdullah (1978). İyi ve Doğru Yazma Usûlleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat. 19. Türkçe Sözlük, TDK. 20. Türkçe, sözlü ve yazılı anlatım gibi alanlarla ilgili rapor, proje, konferans, bildiri, kitap ve makaleler. 21. Yazım Kılavuzu, TDK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kelimelerin doğru ve etkili kullanımı. Cümle kurarken dikkat edilecek hususlar. Cümle kurmanın binbir yolu. Alternatif cümle oluşturma. Paragraf ve metin oluşturma yöntemleri. Cümle, paragraf ve metin çözme/çözümleme. Metin türlerinden seçilmiş örnekler (ilan, afiş, rapor, sinopsis, tutanak, taziye, ödül metinleri, davet metinleri, katılım belgeleri, basın duyurusu, davet mektubu, açık mektup, reklâm metinleri, tanıtım yazıları, deneme, fıkra, köşe yazısı, dilekçe, davetiye, tekzip metni, slogan metinleri, yıllık yazıları, takriz, kutlama metinleri, sosyal medya yazıları, ithaf, takdim, özet, anekdot, dipnot, hitâbet, tutanak… Öğrencilerin yazma becerilerini ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik yazma yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
21 Rapor Sunma 4 2 8
22 Proje Hazırlama 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse hazırlık. Dersin önemi ve gereği. Planlama. Kelimelerin doğru ve etkili kullanımı. Kelime grubu ve cümle kurarken dikkat edilecek hususlar. Kaynaklar ve yardımcı materyaller.
2 Metin türleri.
3 Kelime grubu ve cümle geliştirme çalışmaları (kelimeden kelime grubuna ve cümleye).
4 Kelime grubu ve cümle geliştirme çalışmaları (kelimeden kelime grubuna ve cümleye).
5 Kelime grubu ve cümle geliştirme çalışmaları (kelimeden kelime grubuna ve cümleye).
6 Çözümleme çalışmaları (kelime grubu ve cümleden kelimeye).
7 Çözümleme çalışmaları (kelime grubu ve cümleden kelimeye).
8 Örnek uygulamalar eşliğinde imlâ kuralları ve noktalama işaretlerinin önemi ve gereği.
9 Ara sınav.
10 Örnek uygulamalar eşliğinde imlâ kuralları ve noktalama işaretlerinin önemi ve gereği
11 Yazma yöntemleri (kuramsal bilgi ve uygulama).
12 Yazma yöntemleri (kuramsal bilgi ve uygulama).
13 Yazma yöntemleri (kuramsal bilgi ve uygulama).
14 Özet, tekrar ve genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309825 Öğrenciler, metin türlerindeki çeşitliliği gözlemler.
2 1309826 Öğrenciler, metin türlerini öğrenir.
3 1309827 Öğrenciler, cümle ve metin kurma becerilerini geliştirirler.
4 1309828 Öğrenciler, etkili ve kalıcı söylemler oluşturabilirler.
5 1309829 Öğrenciler, metinsel unsurlarla görsel unsurlar arasında bağ kurmayı öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek