Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM105 Kimya I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Dersin temel amacı madde, atomun yapısı, moleküller, bileşikler ve kimyasal reaksiyon türleri, maddenin halleri, kimyasal bağlar ve molekül şekilleri hakkında bilgi verme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sevim Alışır

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Petrucci Genel Kimya 1 (İlkeler ve Modern Uygulamalar) (çeviri editörleri: Tahsin Uyar ve Serpil Aksoy) [2] Raymond Chang, Genel kimya Temel Kavramlar, Palme yayıncılık [3] C.E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyası, cilt 1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Madde ve enerji, maddenin yapısı, atomun yapısı. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, periyodik sistem, maddenin fiziksel halleri, kimyasal bağlar ve stokiyometri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
36 Rapor 6 4 24
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, Bileşikler, Karışımlar, Bileşiklerin Adlandırılması Madde.ppt
2 Atom teorileri, atom altı parçacıklar, elementlerin atom kütleleri Saf maddelerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi 2-son ATOM TEORİSİ.pptx
3 Mol Kavramı, Bileşiklerin Molekül ve En Basit Formüllerinin Belirlenmesi, İnorganik ve organik bileşiklerin adlandırılması En basit formülün bulunması (MgO ) 6-KİMYASAL EŞİTLİKLER.pptx
4 Kimyasal tepkimeler in yazılarak denkleştirilmesi, stokiyometri, Sınırlayıcı Reaktifin Belirlenmesi, Reaksiyon Verimi, Yanma Analizi Hidrattaki Su Tayini
5 Gazların özellikleri, basit gaz yasaları, ideal gaz denkleminin türetilmesi ve uygulamaları, gaz karışımları, Dalton kısmı basınçlar yasası, gazların difüzyonu, gerçek gazlar Gazların difüzyonu Sevim Gazlar.pptx
6 Tepkime ısısı ve kalorimetri, tepkime ısısı, Hess yasası, standart oluşum entalpisi TERMOKİMYA.ppt
7 Işık ve maddenin etkileşimi, Atom spektrumları, Bohr Atom modeli ve eksikleri, uyarılma enerjisinin hesaplanması madde ışık.pptx
8 Kuantum Kuramı, Kuatum sayıları, elektron dağılımı, periyodik tablo ve elementlerin periyodik tablodaki yerlerinin bulunması ATOMUN ELEKTRON YAPISI.pptx
9 ARASINAV
10 Metallerin ve ametallerin genel özellikleri, atomların ve iyonların yarıçap değişimi, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler Manyetik özelliklerin belirlenmesi 4-KİMYASAL BAĞLAR.pptx
11 Kimyasal Bağlar (İyonik, kovalent ve metalik bağların oluşumu ve genel özellikleri) İyonik katılar ve kovalent katıların çözünürlüğü
12 Elektronegatiflik, Kimysasal Bağlarda İyonik ve Kovalent Karakter, Lewis yapılarının yazılması, formal yük ve rezonans, molekül geometrisi (VSEPR) 4-KİMYASAL BAĞLAR.pptx
13 Değerlik bağ teorisi, HibritleşmeKatlı kovalent bağların oluşumu ( sigma ve pi bağları)
14 Molekül orbital teorisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275857 Öğrenciler atomu ve periyodik tabloda yer alan elementlerin genel olarak özelliklerini tanımlar. Bileşik, karışım, mol kavramı, stokiyometri, kimyasal bağ (kovalent, iyonik, metalik) gibi temel kavramları bilir.
2 1325453 Bileşiklerin formüllerini ve kimyasal reaksiyonu yazar. stokiyometriyi kullanarak denkleştirme veya verim hesabı gibi reaksiyon üzerinden istenilen verileri bulur.
3 1288797 Teorik bilgileri laboratuvarda, grup çalışması yaparak pekiştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5
3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek