Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM106 Kimya II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Kimya ile ilgili temel prensipleri ve kuralları anlatmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sevim Alışır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Petrucci, Harwood, Herring, Genel Kimya 1 ve 2, Palme yayıncılık. 2. C.E.Mortimer, Modern Üniversite Kimyası Cilt 1 ve 2

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sıvı ve Katılar: Moleküller arası kuvvetler, sıvı yapısı, viskozite, yüzey gerilimi, katı yapısı, katıların sınıflandırılması, bir sıvının vizkozitesi, Katı ve sıvıların genel özellikleri, kristal yapıları ve yapı aydınlatma teknikleri, Kimyasal kinetiğin temel prensipleri ve reaksiyon hızlarının belirlenmesi, hız mertebesini belirlenmesi, Termodinamik, Kimyasal denge ve dengeye etkileyen faktörler, denge sabitinin belirlenmesi Çözünürlük dengeleri Asit-baz, pH, titrasyon, nötralleşme Asit baz dengeleri Redoks (yükseltgenme-indirgenme) reaksiyonları Elektro kimya, pil ve korozyon konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
13 Deney 6 2 12
20 Rapor Hazırlama 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
50 Deney Sonrası Quiz 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküller arası çekim kuvvetleri ve bunların malzemenin özellikleri üzerine etkisi
2 Sıvılar ve özellikleri: Buharlaşma entalpisi, buhar basıncı, viskozite, yüzey gerilimi, kaynama noktası SIVILAR.pdf
3 Katılar ve özellikleri: Amorf ve kristal katılar, aralarındaki farklar, kKristal katıların yapısı İyonik ve metalik kristaller ve mekanik özellikler Kristal yapının belirlenmesi, Bragg yasası KATILAR.pptx
4 Çözeltiler ve Derişim Birimleri: Ağarlıkca, Hacimce yüzde, Molarite, molalite kavramlarının tanımı ve örnek problerle çözelti konsantrasyonunun belirlenmesi, Belirli konsantrasyondaki çözeltilerin hazırlanması 9-ÇÖZELTİLER.pptx
5 Çözeltiler- kolligatif özellikler: Buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması ve osmatik basınç kavramlarının tanımı ve örnek problemlerle uygulanması
6 Kimyasal kinetiğin temel prensipleri ve reaksiyon hızlarının belirlenmesi, hız mertebesini belirlenmesi, 10-Kimyasal Kinetik.pptx
7 Termodinamik, Kimyasal denge ve dengeye etkileyen faktörler, denge sabitinin belirlenmesi Termodinamiğin 1. kanunu (giriş, system, çevre, iş, ısı, iç enerji, enerjinin korunumu, entalpi)
8 Termodinamiğin 2. kanunu (entropi, proseslerde entropi değişmesi) Termodinamiğin 3. kanunu (Gibbs serbest enerjisi)
9 Arasınav
10 Kimyasal denge: dengenin tanımı, denge sabiti Le-Chatelier prensibi, dış şartlar ve denge. 11-Kimyasal denge [Onarılmış].pptx
11 Çözünürlük dengeleri 12-Çözünürlük dengeleri.pptx
12 Asit-baz tanımları, pH, titrasyon, nötralleşme kavramları, kuvvetli ve zayıf asit- bazlar Asit baz dengeleri 13-Asit-baz dengeleri.pptx
13 Redoks (yükseltgenme-indirgenme) reaksiyonları
14 Elektro kimya, pil ve korozyon konularını içerir. ELEKTROKİMYA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496651 Öğrenci farklı malzeme grupları arasındaki etkileşimleri tanımlar. Genel mekanik özellikleri hakkında bilgi verir.
2 1496652 Grup çalışması ile öğrendiklerini pekiştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek