Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM301 Malzemelerin Mekanik Davranışı 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin malzemelerin iç yapısal özellikleri ile şekil değişimi davranışları arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmeleri için gerekli bilgiyi kazandırmak, Öğrencilere literatürdeki verilerden yararlanarak malzemelerin yorulma, kırılma davranışlarını belirleyebilme ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisini kazandırmak, Malzemelerin yüksek sıcaklıklardaki davranışlarını öğrenciye tanıtmak ve tasarım becerisini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sevim ALIŞIR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Malzemelerin Yapısı ve Mekanik Davranışları, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ve Prof. Dr. Sabri Kayalı İTÜ KimyaMetalurji Fakültesi, Ofset Atölyesi, İstanbul 1986 Önerilen diğer kaynaklar: 1. https://muhendishane.org/derslik/mekanik-dersleri/ 2. Ashby, M.F., Jones, D.R.H. (1983). Engineering Materials, An Introduction to their Properties and Applications, Pergamon Press, Oxford, 3. Dieter, G.E. (1988). Mechanical Metallurgy, McGraw Hill Book Company, London. 4. Meyers, M.A., Chawla, K.K. (1984). Mechanical Metallurgy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Atomik Bağ ve Kristal Yapı; Kristal Yapılarda Elastik Davranış; Kırılma Mekaniğinin Temelleri; Malzemelerin Kırılma Mukavemeti; Kristal Yapılarda Plastik Deformasyon; Sürünme; Yorulma; Malzemelerde Mukavemet ve Tokluğun Artırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
7 Laboratuvar 1 5 5
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
13 Deney 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gerilme ve birim şekil değiştirmenin tanımları, Poission oranı, Elastik ve plastik şekil değişimi
2 Elastik ve plastik deformasyonda gerilme-birim şekil değiştirme ilişkileri (Hook Kanunu ve Holloman denklemi), mukavemet hipotezleri (Tresca ve Von Mises Hipotezi)
3 Malzemelerin yapısını oluşturan etkileşimler (kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimler)
4 Katılarda atomik düzenlenme, Kristal ve amorf yapılar, kristal örgü hataları
5 Kristal yapılı malzemelerin teorik mukavemetleri, dislokasyonların ve dislokasyon genişliğinin mukavemet üzerine etkisi (Peierls), plastik deformasyon mekanizmaları Kristal yapılı malzemelerin plastik deformasyonu.pdf
6 Mukavemet artırma yöntemleri (Alaşımlandırma, deformasyon sertleşmesi, Çökelme sertleştirmesi), çok taneli yapılarda tane büyüklüğünün akma mukavemetine etkisi (Hall-Petch)
7 Sürekli ve süreksiz akma gösteren malzemelerin gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri, lüders bantları, statik ve dinamik gerinim yaşlanması, Plastik kararsızlık (considere kriteri), deformasyon sertleşmesi üssü değerinin belirlenmesi ve önemi
8 Gerilme -birim şekil değiştirme eğrisine etki eden unsurlar, deformasyon hızının etkisi, Malzemelerin sertliği Sertlik testi ders notum.pdf
9 ARASINAV
10 Kırılma tipleri, çatlaksız ve çatlaklı malzemede maksimum kırılma mukavemeti, gerilme yoğunlaşması, sıcaklığın kırılmaya etkisi, darbe deneyi, Kırılma tokluğu (Irwin ve Griffith Teorisi) sevim kırılma.pdf
11 Yorulma tanımı, wöhler diyagramları, yorulma dayanım sınırı, yorulma türleri ve yorulma ömrüne etki eden faktörler
12 Sürünme testi, sürünme eğrileri, sürünmeye gerilmenin ve sıcaklığın etkisi mekanik sunum sürünme.pdf
13 Sürünme tipleri, sürünme ömrüne sıcaklığın etkisi, sürünmeye dirençli malzemelerin dizaynı
14 Excel de deneysel verileri kullanarak grafik çizme ile ilgili uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314207 Mekanik testler (çekme,sertlik, yorulma, sürünme) hakkında bilgi edinir. Bu testlerin sonuçlarını yorumlayabilir.
2 1313754 Karmaşık mühendislik problemlerini çözebilir ve öneride bulunabilir.
3 1275860 Malzemelerin kimyasal yapılarına dayanarak mekanik özellik arasında ilişki kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek