Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM330 Katılaşma Süreçleri (TS 2) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Metal bazlı mühendislik malzemelerinin sıvı-katı reaksiyonları (katılaşma) ile üretimlerini tasarlayabilme ve yapılarını kontrol edebilme bilgi ve becerisinin öğrencilere kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Sıvı metallerin yapısı, Ergime gizli ısısı, Katılaşma Termodinamiği, Homojen ve heterojen çekirdeklenme, Büyüme: düzlemsel, hücresel, dendritik cephelerde bağımsız büyüme, Tek fazlı alaşımlarda katılaşma, Yapısal aşırı soğuma, Denge dışı ve dengesel katılaşma, Çok fazlı alaşımlarda katılaşma (Al-Si alaşımları ve dökme demirlerin katılaşması), Dökümlerde Gazlar, Porozite Oluşumu, İnklüzyonlar, Döküm Yapıları, Segregasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 14 14
11 Soru-Yanıt 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
34 Okuma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katılaşma Nedir? Katılaşmanın Aşamaları: Çekirdekleşme - Homojen Çekirdekleşme, Homojen Çekirdek Oluşumunda Bir Sıvının Donması (Katılaşması) - -
2 Heterojen Çekirdekleşme, Büyüme: Saf Metaller- Pozitif Gradient, Negatif Gradient - -
3 Alaşımın Katılaşması: Dengeli Katılaşma, Dengesiz Katılaşma: a. Katıda Difüzyon Yok, Sıvıda Tam Karışım, b. Katıda Difüzyon Yok, Sıvıda Difüzyonel Karışım - -
4 Hücresel ve Dendritik Katılaşma, Ötektik Katılaşma - -
5 Peritektik Katılaşma, Chvorinov Denklemi, Akışkanlık - -
6 Çekilme Boşluğu, Besleme Kriteri, Besleme Kriteri Fonksiyonları, Besleme Mekanizmaları, Çekilme Boşluğu Morfolojileri - -
7 Ara Sınav - -
8 Porozite: Çekirdekleşme, Büyüme, Porozite Tipleri: Çekilme Boşluğu, Gaz Porozitesi - -
9 Poroziteyi Etkileyen Faktörler, Çift Film (Bifilm) Oluşumu - -
10 Besleme Mesafesine Çilin Etkisi, Çıkıcının Döküm Parçasına Bağlanması - -
11 Yolluk Dizaynı, Döküm Ağzının Dizaynı - -
12 Dikey Yolluk, Yatay Yolluk, Ara Yolluk - -
13 Parazit Hesapları, Çıkıcı Yeri ve Efektif Besleme Mesafesi - -
14 Öğrenci Sunumları - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508449 Metal bazlı mühendislik malzemelerinin döküm proseslerini ve yapılarını istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama, katılaşma ile ilişkili problemleri tanımlama, çözme ve yne katılaşma ile ilişkili deney tasarlama, yapma ve sonuçları yorumlama becerilerini kazanırlar
2 1508450 Metalürji ve Malzeme Mühendislerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiyi sağlamak.
3 1508451 Malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özelliklerin ortaya konulması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1
2 3 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek