Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM425 Metal Alaşımları (TS 5) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

1. Alaşım yapma teorileri, alaşımların yapısal elemanları 2. Atomik yapı, Alaşımların kristal yapısı 3. Alaşımlama teorileri 4. Katı eriyik alaşımları. Sınırlı çözelti alaşımları. Ara çözelti alaşımları. Yeralan katı çözelti alaşımları. 5. Yarı kararlı fazlar, intermetalik bileşikler, kovalent bileşikler 6. Alüminyum alaşımları ve hazırlama teknikleri, bakır esaslı alaşımlar ve hazırlama teknikleri, çinko alaşımları ve diğer demir dışı alaşımlandırıcı sistemler (Magnezyum, Nikel, Titanyum, v.b.)

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm öğretim üyeleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wolfgang Pfeiler (Editor), Alloy Physics: A Comprehensive Reference Wolfgang Pfeiler (Editor) ISBN: 978-3-527-31321-1, Wiley, July 2007.

Dersin İçeriği

Bu ders, alaşım ve alaşımlama konusuna giriş yapmaktadır. Derste işlenecek diğer konular, alaşım, atomik yapı, periyodik tablo, metallerde kimyasal bağ teorilerinin uygulanması, valans bağı, metal ve alaşımlarında kimyasal bağlanma, metalik alaşım teorileri, intermetalik fazların kristal yapıları ve boyut analizi, alaşım standartları ve uygulamaları, alüminyum, bakır, çinko, titanyum ve nikel alaşımlarıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomik yapı ve periyodik tablo
2 Metalik alaşım teorileri
3 Metalik alaşım teorileri
4 İntermetalik fazların Kristal yapıları ve boyut analizi
5 Alaşımlarda mikroskobik faz dengesi
6 Alaşım standartları ve dünyadaki uygulamaları
7 Ergimiş alüminyum hazırlama yöntemleri ve alüminyum alaşım ergitme denemeleri
8 Alüminyum alaşımları ve endüstrideki uygulamaları
9 Arasınav
10 Bakır ve bakır alaşımları hazırlama teknikleri ve endüstrideki uygulamaları
11 Çinko ve çinko alaşımları hazırlama teknikleri ve endüstrideki uygulamaları
12 Magnezyum ve magnezyum alaşımları hazırlama teknikleri ve endüstrideki uygulamaları
13 Titanyum ve titanyum alaşımları hazırlama teknikleri ve endüstrideki uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508366 Metal alaşımların üretim ve geri dönüşüm ekonomisi
2 1508367 İntermetalik bileşikler
3 1508368 Demir dışı metal ve alaşımlarının tasarımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
2 4 5 5
3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek