Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM429 Cam Seramikler (TS 5) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Cam seramikleri öğrencilere ayrıntılı olarak anlatır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özgür DEMİRCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to Glass Science and Technology, J. E. Shelby, 2005, Glazes and Glass Coatings, Richard A. Eppler, Douglas R. Eppler, 2000, - Seramik Bilimi ve Mühendisliği, Doç.Dr. Murat BENGİSU, Nobel Yayın Dağıtım, Nisan 2006, ANKARA. - ARCASOY, Ateş. Seramik Teknolojisi, İstanbul, Marmara Üniversitesi G.S.F. Yayınları No:1 1983 - TANIŞAN,Hüseyin;METE,Zeliha.Seramik Teknolojisi ve Uygulaması İŞMAN,Faruk.Seramik Teknolojisi,Teknik Yayınlar Serisi 1 SÜMER, Güner. Seramik Sırları, Eskişehir, AK Ofset Matbaacılık, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Cam bilimine giriş, farklı cam türleri: saf silika camı, alkali-silikat camları - Soda-kireç-silika camları, kurşun esaslı camlar - Boro-silikat camları, alümina-silikat camları, fosfat camları - Yapılarına göre cam türleri - Üretim yöntemlerine göre cam türleri - Kullanılan hammaddeler ve özellikleri - Camın fiziksel ve kimyasal özellikleri - Camın optik özellikleri, camın kimyasal dayanımı - Cam şekillendirme teknikleri - Camın ısıl işlemi, cam uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cam bilimine giriş, farklı cam türleri: saf silika camı, alkali-silikat camları 1. hafta.pdf
2 Soda-kireç-silika camları, kurşun esaslı camlar 2. hafta.pdf
3 Boro-silikat camları, alümina-silikat camları, fosfat camları 3. hafta.pdf
4 Yapılarına göre cam türleri 4. hafta.pdf
5 Yapılarına göre cam türleri 6. hafta.pdf
5. hafta.pdf
6 Üretim yöntemlerine göre cam türleri 6. hafta.pdf
7 Kullanılan hammaddeler ve özellikleri 7. hafta.pdf
8 Ara sınav
9 Camın fiziksel ve kimyasal özellikleri 9. hafta.pdf
10 Camın optik özellikleri, camın kimyasal dayanımı 10. hafta.pdf
11 Cam şekillendirme teknikleri 11. hafta.pdf
12 Camın ısıl işlemi, cam uygulamaları 12. hafta.pdf
13 Üretim Yöntemlerine göre cam türleri 13. hafta.pdf
14 Ödev Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277145 Cam seramiklerin özellikleri tanımlanırr.
2 1277146 Cam seramiklerin üretimleri tanımlanır
3 1277147 Cam seramiklerin kullanım alanları tanımlanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5 4 4
3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek