Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM421 Malzeme Endüstrisi ve Çevre (TS 6) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

1. Malzeme endüstrileri ve Metalurjik endüstrilerde kirlenme kaynakları ve kirlilik türlerinin tanıtılması, 2.Sanayi tesisinde atık araştırması kabiliyetinin kazandırılması, 3.Endüstride atık azaltma ve geri kazanma düşüncelerinin geliştirilmesi, 4.İlgili mevzuatın tanıtılması, 5.Temel metalürjik ve malzeme endüstri türlerine göre arıtma alternatiflerinin kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sevim ALIŞIR

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI, Prof.Dr. Recep AKDUR Önerilen Kaynaklar:  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sektörel Atık Klavuzları  İ. Sönmez (inşaat atıklarının geri dönüşümü)  J.L. Pavoni, J. E. Heer, D.J. Hagerty Handbook of Solid Waste Dispos

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Metalurjik Temel İşlem ve Prosesler, Kirlenme Türleri ve Kaynakları, Kirlenme Tespit Yöntemleri, Atık Azaltma ve Enerji Tüketimi Azaltma, Tehlikeli ve Toksik Atıklar, Metalurjik Endüstriyel Sıvı ve Katı Atıklar, Metalurjik Endüstriyel Gaz ve Toz Atıklar, İlgili Mevzuat, Çevreye Dost Geri Kazanma Faaliyetinin Tespitinde Kıstaslar, Metal Geri Kazanım Tesisleri, Metal Ana Üretim Endüstrisi, Metal Malzeme Üretim Endüstrisi, Metal Son İşlemleri Endüstrisi, Ametal Malzemelerin Geri Kazanılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1
41 Proje Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 56 56
36 Rapor 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin İçeriği ve Amacı, Genel Kavramlar sevim MALZEME ENDÜSTRİSİ VE ÇEVRE SUNUM.pdf
2 Atık Yönetimi, Mevzuat, Risk Yönetimi.
3 Metalurjik Katı Atık, Atık Su ve Atmosfer Kontrol Yönetmelikleri.
4 Metalurjik Atık ve Hurda Çeşitleri.
5 Metalurjik Atıkların Ekonomik ve Çevresel Etkileri.Metal Türü, Ağır Metal Kavramı, Ağır Metallerin Ekolojik ve Biyolojik Etkileri, Metal Toksikolojisi. Metal Zehirliliği ve Ağır Metal Kavramı, Katı Atık Yönetmeliği, Geri Dönüşümün Ekonomik ve Çevresel Katkıları.
6 Demir-Çelik Endüstrisindeki Atıklar ve Geri Dönüşümleri.
7 Alüminyum Esaslı Hurda ve Atıklar , Bakır Hurda ve Atıkları
8 Ara Sınav
9 Polimer endüstrisindeki atıklar ve geri dönüşümleri
10 Çimento endüstrisindeki atıklar ve geri dönüşümleri
11 Otomotiv Hurdaların Geri Dönüşümü.
12 Pillerin, Elektronik Atıklar, Camlar ve Plastiklerin geri dönüşümü.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289429 1. Metalurjik faaliyetler ve bunların doğuracağı atık biçimleri ve bunların kontrol yöntemlerini bilir
2 1289430 2. Problem çözmede tüm seçenekleri göz önüne alarak teknik/ekonomik olarak değerlendirme bilgi birikimi edinir
3 1289431 3. İlgili mevzuatı problem çözmede ve yorumlamada kullanma becerisi kazanır,
4 1289432 4. Konuyla ilgili yenilikleri takip etme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4 5
3 2
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek