Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM413 Kalite Kontrol (TS-6) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Müşteri tarafından belirlenen kalite standartlarına üretim işlemleri süresince ve sonrasında ne ölçüde uyulduğunun belirlenmesi konusunda Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fakülte öğretim üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Burnak N., Toplam Kalite Yönetimi “İstatistiksel Süreç Kontrolü”, Osmangazi Üniversitesi, 19972. Juran J.M. and Gryna F.M., Quality Planning and Analysis, McGraw-Hill International Edition, 19933. Bircan H. and Özcan S., Excel Uygulamaları Kalite Kontrol, Yargı Yayınevi, 20034. Juran J.M. and Godfrey A.B., Juran’s Quality Handbook, McGraw-Hill International Edition, 2000.

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Kabul Örneklemesi, Kontrol Grafikleri, Süreç Yeterlilik Analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 4 2 8
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar (Kalite, Kontrol, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Örnekleme, ...)
2 Tanımlayıcı İstatistikler, İhtimal Dağılımları, Aralık Tahmini (Ortalama, Varyans, Oran, İki Ortalamanın Farkı).
3 Kabul Örneklemesi (Temel Kavramlar, Kabul Örneklemesinde Risk, İşletim Karakteristiği Eğrisi).
4 Tek Katlı Kabul Örneklemesi, Binom Nomografı Kullanılarak Tek Katlı Kabul Örneklemesinin Tasarlanması.
5 Kabul Örneklemesinde Maliyet, İki Katlı Kabul Örneklemesi.
6 Ortalama Örnek Sayısı Eğrisi, Grubb Tablolarını Kullanarak İki Katlı Bir Örnekleme Planının Tasarlanması.
7 Düzeltme/Arıtma Muayenesi, Ortalama Toplam Muayene, Dodge-Romig Tabloları.
8 Kontrol Grafikleri, Süreç Değişkenliği, Süreç Kontrolünde İstatistiksel Riskler.
9 Niceliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri.
10 Ara Sınav.
11 Kontrol Limitleri, Spesifikasyon Limitleri ve Doğal Tolerans Limitleri.
12 Niteliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri.
13 Süreç Yeterlilik Analizi.
14 Altı Sigma.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289359 Kontrol grafiklerini kullanarak süreç kararlılığını belirleyebilir.
2 1289360 Müşteri spesifikasyonlarına göre süreç yeterliliğini belirleyebilir.
3 1289361 Süreç sigma düzeyini hesaplayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 3 4
2 3 3 4 4 3 4
3 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek