Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM428 Sır ve Emaye (TS 9) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Sır ve Emaye biliminin temel kavramlarının öğrenilmesi. Sır ve Emaye kullanım alanlarının ve üretimi süreçlerinin kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Mehmet KURU

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kartal, A., Glaze and Glazing Techniques (1998) Çizgi Publ.Rado, P., An Introduction to the technology of Pottery (1988) Pergamon Press.Ryan, W. and Radford, C., Whitewares: Production, Testing and Quality Control (1987) Pergamon Press, ARCASOY, Ateş. Seramik Teknolojisi, İstanbul, Marmara Üniversitesi G.S.F. Yayınları No:1 1983.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Sır bilimine giriş, sır üretiminde kullanılan hammaddeler: a) Sırın tanımı b) Genel olarak kullanım alanları c) Sır bileşiminde gerekli olan oksitleri sağlayan hammaddeler d) Temel oksitler e) Silika f) Alkali oksitler, üretiminde kullanılan hammaddeler ve sağladıkları oksitler: a) Toprak alkali oksitleri b) Bor oksit c) Alümina d) Zirkonya e) Kurşun oksit f) Renklendirici oksitler g) Diğer ilgili oksitler. Harmanına yapılan diğer katkılar: a) Taşıyıcı ortam b) Flokülan ve deflokülanlar c) Sertleştiriciler ve diğerleri4. HaftalarFirit ve sır üretim süreçleri: a) Firit yapımı b) Sır yapımı, üretim süreçleri: a) Sır formülasyonları b) Öğütme c) Uygulama d) Dekor e) Pişirim f) Karakterizasyon g) Standart testler, Sır üretim süreçleri: a) Sır formülasyonları b) Öğütme c) Uygulama d) Dekor e) Pişirim f) Karakterizasyon g) Standart testler. Bünye-sır ısısal genleşme ilişkileri: a) Isısal genleşme uyumunun önemi b) Farklı seramik bünye ve sırlarda ısısal genleşme c) Isısal genleşme düzenlenmesinin kriter ve yöntemleri. Teknolojik sır uygulamaları: a) Yaş sırlama b) Kuru sırlama c) Hızlı ve tek pişirim d) Cam-seramik sır sistemleri e) Sır hataları ve düzeltilmesi. Emaye bilimine giriş: a) Emaye nedir? b) Uygulama yapılan altlık malzemeleri ve özellikleri. Emaye üretim süreci: a) Emaye hazırlama b) Uygulama c) Pişirim. Emaye üretim süreci: a) Emaye hazırlama b) Uygulama c) Pişirim. Emaye üretim süreci (devamı): a) Standart testler b) Belli başlı emaye hataları ve belirlenmesi. Son ürün karakterizasyonu: a) Emaye hatalarının giderilmesi b) Karakterizasyon tekniklerinin tanıtımı ve kullanımı c) Teknolojik öneme sahip emayeler d) Sebep sonuç ilişkisinin kurgulanması, tartışma. Son ürün karakterizasyonu: a) Emaye hatalarının giderilmesi b) Karakterizasyon tekniklerinin tanıtımı ve kullanımı c) Teknolojik öneme sahip emayeler d) Sebep sonuç ilişkisinin kurgulanması, tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sır bilimine giriş, sır üretiminde kullanılan hammaddeler - - 1. hafta.pdf
2 Sır üretiminde kullanılan hammaddeler ve sağladıkları oksitler - - 2. hafta.pdf
3 Sır harmanına yapılan diğer katkılar - - 3. hafta.pdf
4 Firit ve sır üretim süreçleri - - 4. hafta.pdf
5 Sır üretim süreçleri - - 5. hafta.pdf
6 Sır üretim süreçleri - - 6. hafta.pdf
7 Bünye-sır ısısal genleşme ilişkileri - - 7. hafta.pdf
8 Teknolojik sır uygulamaları - -
9 Ara Sınav - - 9. hafta.pdf
10 Sırlama Teknikleri - - 10. hafta.pdf
11 Emaye Bilimine Giriş - - 11. hafta.pdf
12 Emaye üretim süreci - - 12. hafta.pdf
13 Son ürün karakterizasyonu - - 13. hafta.pdf
14 Proje Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508427 Öğrenci sır ve emayeyle ilgili temel bilgileri edinebilecektir. Öğrenci sırı bir malzeme olarak tanımlar. Öğrenci emayeyi betimler. Öğrenci her iki malzemenin birbiri arasındaki farkı anlatır.
2 1508428 Öğrenci sır-bünye uyumunun önemini anlayabilecektir. Öğrenci sır-bünye özelliklerini açıklar. Öğrenci uyumun önemini ifade eder. Öğrenci uyumsuzluğun sonuçlarını tanımlar.
3 1508429 Öğrenci kimyasal bileşim-süreç parametreleri-karakterizasyon ilişkilerinin son ürünün belirlenmesindeki etkilerini idrak edebilecektir. Öğrenci kimyasal bileşimin etkilerini açıklar. Öğrenci süreç parametrelerini gösterir. Öğrenci karakterizasyonu tanımlar. Öğrenci üçü arasındaki bağlantıyı kurar.
4 1508430 Öğrenci sır ve emayenin etki ve kullanım amaçlarını ifade edebilecektir. Öğrenci sırın kullanım alanlarını açıklar. Öğrenci emayenin kullanım yeri ve şeklini özetler. Öğrenci son ürüne sağladığı avantajları anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3 4
4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek