Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT214 Kalite Yönetimi ve Standartlar (SD 2) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bilgiye ulaşmanın çok çabuk ve kolay gerçekleştiği, müşteri beklentilerinin sürekli arttığı ve teknolojinin süratle ilerlediği günümüz dünyasında en yüksek kaliteyi ürün ve hizmet yapısında sağlayan işletmeler ayakta kalmayı başarabilmektedir. Bu kapsamda bu dersin amacı, öğrencilere kalite yönetiminin temel konuları hakkında bilgi vermek ve kalite araçlarını kullanabilir hale getirmek suretiyle üretim ve hizmet işletmelerinin ihtiyaç duyduğu yapıda harita mühendisi yetiştirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bozkurt R., 2003; Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 2. Bozkurt R., 2003; Kalite Maliyetleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 3. Dereli T. ve Baykasoğlu A., 2003; Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Nobel Yayın Dağıtım 4. Şimşek M., 2004; Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, Kalitenin Öncüleri ve Kalite Alanındaki Katkıları, Toplam Kalite Yönetimi, Kaizen Felsefesi, Kalitenin Ekonomisi, Kalite Araçları (Sorun Çözme Teknikleri), Yönetim Araçları, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Kalite Çemberleri, Kalite Yönetim Sistemi, Diğer Yönetim Sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar (Kalite nedir?, Müşteri, müşteri memnuniyeti, Kalitenin öncüleri, imalat kalitesinin boyutları, hizmet kalitesinin boyutları, kalitenin bileşenleri, kaliteyi etkileyen faktörler)
2 Kalitenin Ekonomisi
3 Toplam Kalite Yönetimi
4 Sürekli İyileştirme (Kaizen), aşamaları, araçları ( 5S, 5N1K, 5N, 3MU,...)
5 Kalitenin Araçları (Beyin Fırtınası, Akış diyagramı)
6 Kalitenin Araçları (Çetele Diyagramı, Pareto Diyagramı)
7 Kalitenin Araçları (Sebep-sonuç diyagramı, histogram)
8 Kalitenin Araçları (Dağılım Diyagramı, kontrol grafikleri)
9 Yönetim Araçları (Afinite/Yakınlık Diyagramı, İlişkiler Diyagramı, Ağaç Diyagramı, Matris diyagramı)
10 Ara Sınav
11 Yönetim Araçları (Öncelik matrisi, matris veri analizi, proses karar diyagramı, ok diyagramı)
12 ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri
13 Öğrenci projelerinin sunumu
14 Öğrenci projelerinin sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
30436 1287171 Kalite problemlerine dönük veri üretilmesini, bu verilerin analiz edilmesini ve analiz sonuçlarına göre sürece yön verilmesini sağlayan kalite araçlarına hakim olmak
35483 1287173 Kalite bilincine sahip olmak, kalitenin üreticiler ve hizmet sağlayanlar için önemini kavramak ve kalite yönetiminin temel konularına hakim olmak
35484 1287172 Öğrenilen tekniklerle bir üretim veya hizmet sürecine ilişkin kalite probleminin çözülmesi ve sunulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
30436 5
35483 5
35484 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek