Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT317 Orman Kadastrosu (SD 3) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Orman ve orman kadastrosunun önemini ve uygulama yöntemlerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koçak, H., Orman Kadastrosu, Ankara 2015. Koçak, H., Kadastronun Tesisi ve Yenilenmesi , Ankara 2016. Tüdeş, T., Bıyık, C., 1997, Kadastro Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 50, Trabzon. 518 p Dörtgöz, G.Ö., 1995, Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayın No: 1, Ankara, 831 p.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ormanın tanımı, orman mevzuatı, ormanlar ile ilgili kişi ve kuruluşlar. Ormanların tescili orman vasfını yitirmiş orman alanlarının durumu, orman dışına çıkarma işlemleri, Orman kadastro komisyonları, kadastro teşkilatı ve orman teşkilatının ilişkileri. Ortak çalışmalar, ihale yolu ile yapılan kadastro çalışmalarında ormanların belirlenmesi ve tescil edilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
23 Proje Sunma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ormanın tanımı, Ormanlar ile ilgili kişi ve kuruluşlar Orman Kadastrosu_1.ppt
2 Ormanlarla ilişkili yasal mevzuat Orman Kadastrosu_2.ppt
3 6831 sayılı orman kanununa göre orman kadastrosu Orman Kadastrosu_3.ppt
4 Orman kadastro komisyonları Orman Kadastrosu_4.ppt
5 Orman kadastrosunda hukuksal konular Orman Kadastrosu_5.ppt
6 Orman kadastrosunda teknik konular Orman Kadastrosu_6.ppt
7 Ormanların tescili Orman Kadastrosu_6.ppt
8 Orman dışına çıkarma işlemleri, 2/B uygulamaları Orman Kadastrosu_8.ppt
9 Arasınav
10 3402 sayılı kadastro kanununa göre orman kadastrosu
11 Orman teşkilatında haritacılık faaliyetleri
12 Orman tescil davaları.
13 Orman tescil ve ceza davaları ve bilirkişilik hizmetleri
14 Ülkemizde Orman Varlığı, Orman genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288519 Orman tanımını ve mülkiyet bakımından ormanların durumunu bilecek
2 1288520 6831 sayılı yasaya göre Orman kadastrosunun nasıl yapıldığını bilecek
3 1288518 Orman sınırları dışına çıkarma ve 2/B kavramı ve uygulamasını bilecek
4 1288521 3402 sayılı yasaya göre Orman kadastrosunun nasıl yapıldığını bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek