Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT319 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (SD 3) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Ders kapsamında öğrencilerin su yapıları ve sulama tesisleri, su yapılarının projelendirilmesine esas sayısal haritaların yapımı, su yapıları ve tamamlayıcı tesislerin aplikasyonu, kazı-dolgu hesapları, deformasyon ölçümleri ve batimetrik harita üretimi konularını kavraması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erkek, C. ve Ağıralioğlu N., 2006. Su Kaynakları Mühendisliği, İstanbul. Yanmaz, A. M., 2006. Applied Water Resources Engineering, METU Press Publishing Company, Ankara. Aydın, Ö., 2000. Mühendislik Ölçmeleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Basın Yayım Merkezi, İstanbul. Tüdeş, T., 1999. Aplikasyon, KTÜ Yayınları, Trabzon. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği. DSİ Genel Müdürlüğü, 2007. DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Su yapıları ve sulama tesisleri; Su yapılarının projelendirilmesi ve inşasında harita mühendisliği uygulamaları; Su yapıları projelerinde kazı işlemleri ve ölçme; Hidrografik ölçmeler ve batimetrik harita yapımı; Akarsu ıslahı, akarsu yataklarında kesit alımı; Islah projelerinin aplikasyonu; Deformasyon ölçümleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su yapıları ve sulama tesisleri: - Su toplama yapıları - Kabartma ve çevirme yapıları
2 Su yapıları ve sulama tesisleri: - Su alma yapıları - Enerji kırıcı yapılar
3 Akarsu ıslah ve taşkın koruma yapıları
4 Sulama Tesisleri
5 Su yapılarının projelendirilmesi ve inşasında harita mühendisliği uygulamaları
6 Su yapılarının projelendirilmesine esas sayısal haritaların yapımı
7 Baraj/gölet gövde yeri ve rezervuar haritalarının yapımı
8 Baraj/gölet gövde yeri kesit alımı, kazı şev üstü-şev dipleri ve dolgu eteklerinin aplikasyonu
9 - Dolusavak, dipsavak, tünel, galeri, kanal vb. tesis yerlerinin ve ulaşım yollarının projelendirilmeye esas sayısal haritalarının yapımı, kesit alımı ve proje aplikasyonu
10 ARASINAV
11 - Akarsu ıslahı, akarsu yataklarında kesit alımı, ıslah projelerinin aplikasyonu
12 - Su yapıları projelerinde kazı işlemleri ve ölçme - Kazı-dolgu hesabı
13 Hidrografik ölçmeler ve batimetrik harita yapımı
14 Deformasyon ölçümleri
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496098 Su yapılarını öğrenir ve su yapıları projelerini okur.
2 1496099 Su yapılarının projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarında gerekli ölçüm ve hesaplamaları gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek