Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT313 Dijital Görüntü İşleme (SD 3) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Sayısal görüntü işleme tekniklerinin temel yaklaşımlarının, fotogrametri ve uzaktan algılama alanlarında kullanılabilecek içerikle öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erdem Emin Maraş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gonzalez R., 1987. Digital Image Processing, Addison Wesley Publishing, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital görüntü işlemenin temelleri, dijital görüntülerin yapısı, görüntüleme teknikleri, dijital görüntülerin matematiksel ifadesi, görüntü dönüşümleri, görüntü iyileştirme teknikleri, görüntü onarma, görüntü bölümleme teknikleri, görüntü sıkıştırma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 4 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital görüntü işlemeye giriş, temel kavramlar ve tanımlar.
2 Görüntülerin elde ediliş yöntemleri, geometrik ve radyometrik örnekleme.
3 Renk uzaylan ve renk dönüşümleri.
4 Piksellerin komşuluk ve bağlantılılık ilişkileriMatris olarak görüntü.
5 Görüntü formatlan.
6 Görüntü verilerini işlemek için gereken programlama tekniklerine genel bakış.
7 Görüntülerde gürültü kavramı. Konumsal filtreler.
8 Görüntülerde gradyen kavramı. Kenar filtreleri ve görüntü bölümleme
9 Görüntülerin iyileştirmesi teknikleri. Görüntü histogramı ve görüntülerin istatistiksel yorumları.
10 Arasınav
11 Histogram dönüşüm teknikleri. Histogram modifikasyon teknikleri.
12 Geometrik görüntü dönüşümleri ve yeniden örnekleme.
13 Görüntülerde doku (texture) bilgilerinin kullanılması.
14 Korelasyon teknikleri ve görüntü eşleştirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278457 Görüntülerin matematiksel ifadesini ve dijital görüntü veri yapılarını öğrenir.
2 1278458 Dijital görüntülerin doğasını öğrenir.
3 1278459 Görüntülerin içerdiği geometrik ve semantik bilgilerin varlığını ve ilişkisini kavrar.
4 1278460 Görüntüleri düşük düzeyli işleyebilecek yazılımlar geliştirir.
5 1278461 Görüntülerin radyometrik hatalarını düzeltebilmek için gereken teknikleri öğrenir.
6 1278462 Öğrendiği görüntü işleme tekniklerini, kendi yazacağı program fonksiyonlarıyla uygular.
7 1278463 Geliştireceği bilgisayar programlan için veri yapılan,algoritmalar, sayısal çözümleme ve lineer cebir konulannda zorunlu olarak bilgilerini yeniler ve geliştirir.
8 1278464 Görsel bilginin gücünü, önemini ve teknoloji için değerini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık