Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT342 Kamulaştırma Tekniği (SD 4) 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Kamulaştırmanın Dünya’da ve Türkiye’de uygulanışı ve yorumlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kamulaştırma Tekniği Prof. Dr. N. Yıldız YTÜ 1987 Istanbul. Uygulamalı Kamulaştırma Tekniği, Yunus Akay ve Yusuf Çiçek, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 2005. Kamulaştırma kanunu ( 4650 Sayılı Yasayla değişik 2942 Sayılı Kanun ) Kentsel Alanların Düzenlenmesinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Editör: Doç. Dr. Tahsin YOMRALlOĞLU, (Jefod) Jeodezi ve Fotogrametri Derneği Yayın No: 1 Danıştay ve Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırma ve Mevzuat, Ünal Hazaroğlu Ankara 1975. Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik U.S.İnci-Y.Çiçek HKMO yayınları Şubat 2007 İlgili Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Geçmişten günümüze Türkiye’de Kamulaştırmanın gelişimi, çeşitli ülkelerdeki kamulaştırma mevzuatı ve uygulamaları, Türkiye’de kamulaştırma mevzuatı, Kamulaştırma-imar uygulama ilişkileri, Kamulaştırma ve İmar Hukukunun gelişimi, Kamulaştırma ilkeleri, kamulaştırma yöntemleri, kamulaştırmada kıymet takdiri esasları, kamulaştırma davaları, kamulaştırmadan dönüş, örnek kamulaştırma projelerinin incelenmesi, Türkiye'deki kamulaştırma uygulamalarının yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 6 2 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçmişten günümüze kamulaştırma (Türkiye ve Bazı ülkelerde) KAMULAŞTIRMA TEKNİĞİ_2019-2020.pdf
2 Kamulaştırma ve İmar Hukuku (Kamulaştırma yöntemleri ve İmar uygulama ilişkileri)
3 Gelişmiş ve diğer bazı ülkelerde Kamulaştırma,
4 Kamulaştırmada ölçme çalışmaları, Kamulaştırmada Harita Mühendisinin görevleri,
5 Kamulaştırmanın teknik ve hukuki yönden incelenmesi,
6 Kamulaştırmada kıymet takdiri ve değerlendirme,
7 Kamulaştırmada kıymet takdiri ve değerlendirme,
8 Kamulaştırma ilkeleri ve özel kamulaştırma,
9 ARASINAV
10 Kamulaştırma davaları ve irdelenmesi
11 Kamulaştırmada karşılaşılan teknik ve hukuki sorunlar,
12 Türkiye’de kamulaştırma uygulamalarının yorumlanması ve öneriler
13 Yapılmış örnek kamulaştırma projelerinin incelenmesi,
14 Öğrenci seminerlerinin sunulması ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295378 Dünya'da farklı kamulaştırma tekniklerinin olduğunu kavrayacaklar
2 1295377 Türkiye'de uygulanan kamulaştırma tekniklerinde değişimin/gelişimin olduğunu anlayacaklar.
3 1295379 Kamulaştırmada Harita Mühendisinin rolünü kavrayacaklar
4 1295375 Kamulaştırmada kıymet takdirinin önemini kavrayacaklar.Kıymet takdir raporu hazırlayabilecekler
5 1295376 Kamulaştırmanın sosyal etkilerini anlayacaklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek