Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT433 Afet Yönetimi (SD 5) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Doğal afet terimi ve insan hayatına etkilerini anlamak. Doğal afetlerde afet öncesi, afet anında ve afet sonrası neler yapılacağının öğretilmesi. Doğal afetlerin etkilerinin nasıl azaltılacağını öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Woo, G., 1999, The Mathematics of Natural Catastrophes, Imperial Coll. Press. • Bryant, E.A., 1991, Natural Hazards, Cambridge University Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Afet ve Afet Yönetimine giriş.
2 Afetlerin sınıflandırılnası.
3 Geçmişten günümüze afet yasaları.
4 29.05.2009 5902 sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun incelenmesi.
5 Afet yönetim sistemleri.
6 Modern afet yönetim sistemi, bütünleşik afet yönetim sistemi.
7 Acil durum yönetimi.
8 Risk yönetimi nedir? Kriz yönetimi nedir?
9 ARA SINAV
10 Türkiye’de afet yönetiminde sorumlu kurum ve kuruluşlar, görev ve sorumlulukları.
11 Gelişmiş bazı ülkelerdeki afet anlayışı ve afet yönetim sistemleri.
12 Zarar azaltma ve Türkiye’de afet zararlarını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar.
13 Afet yönetiminin mali yönleri ve afet bütçe planlaması.
14 Türkiye ve Dünya’da afet yönetimi ve eğitiminin sorunları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288450 Afet yönetiminin temel gerekliliklerini öğrenecek.
2 1288451 Afetlerin insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için bilimsel bilgi ve beceriye sahip olacak
3 1288452 Hem afet yönetimi ile ilgili bir grupta çalışabilme, hem de bu grubu yönetme bilgi, beceri ve deneyimine sahip olabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek