Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT411 Bilim Tarihi (SD 5) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bilim ve felsefenin gelişim sürecini incelemek, bu sayede öğrencilerin yöntemli düşünmelerini daha da geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Dr. Sedat Doğan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilim tarihi, felsefe ve bilim felsefesi ile ilgili kitaplar ve makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilim Felsefesi, Platonizm, Usçuluk, Fenomenoloji, Varoluşculuk, Diyalektik Materyalizm, Determinizm ve Konstrüktivizm, Fiziksel gerçekliğin kavramsallaştırılması ve modellenmesi, Jeodezinin tarihçesi, kronolojik olarak gelişmeler, jeodezi tarihinde önemli kilometre taşları, haritacılıkla ilgili kurumlar, haritacılık eğitiminin gelişimi, haritacılığın uygulama alanları, geçmişten günümüze haritacılar ve haritacılık çalışmaları. Ünlü haritacılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim tarihine giriş
2 Bilim felsefesi Epistemoloji ve epistemolojik kuramlar
3 Tümdengelim ve tümevarım. Silojizm.
4 Platonizm
5 Usçuluk
6 Deneycilik
7 Diyalektik materyalizm
8 Determinizm ve konstrüktivizm
9 Fenomenoloji
10 Arasınav
11 Varoluşculuk
12 Fiziksel gerçekliğin kavramsallaştırılması
13 Elektromanyetik dalga teorisinin felsefe temelleri
14 Haritacılık tarihi ve felsefe ilişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
43420 1288539 Bilimin ve teknolojinin çok büyük uğraşlar gerektirdiğini, gelişmeler için özgün ve özgür bireyler olunması gerektiğini kavrar.
43421 1288536 Aklın ve bilginin doğasını öğrenir. Bilimsel düşünceyi özümser.
43422 1288535 Kavramlar (idealar) ile gerçek dünya (gerçeklik) arasındaki ilişkileri kuran bağın (anlamın) mantıksal tutarlılık gerektirdiğini ve bunu anlamak için akıldan başka bir aracın olamayacağını öğrenir.
43423 1288537 Felsefenin bilim ve toplum için önemini kavrar.
43424 1288538 Farklı düşünsel yaklaşım tarzlarını öğrenir.
43425 1288540 Bilim ve felsefenin ilişkisini ve bunların gelişim sürecini anlar.
43426 1288541 Kuramların doğasını ve bunların gerçeklikle ilişkisini ve anlamını kavrar ve yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
43420 3 5 5
43421 3 5 5
43422 4 5 5
43423 3 5 5
43424 3 5 5
43425 3 5 5
43426 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek