Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT419 Kıyı Yönetimi (SD 5) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Kıyıların korunmasında yasal düzenlemeler, imar planları ve plan uygulamalarının önemini pekiştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Robert KAY, Jacqueline ALDER, Coastal Planning And Management, 1999. • Sesli, F.A., Çete, M. ve Akyol, N. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Kıyı Mevzuatı”, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06 Bildiriler Kitabı, Cilt 1, s. 93-102, 7-11 Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla. • Sesli, F. A., Aydınoğlu, A. Ç. ve Akyol, N., “Kıyı Alanlarının Yönetimi”, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.757-768, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara. • Aydınoğlu, A. Ç., ve Sesli, F. A., “Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı”, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06 Bildiriler Kitabı, Cilt 2, s. 875-884, 7-11 Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla. • Sesli, F.A., “Türkiye’de Kıyı-Mülkiyet İlişkilerinin İrdelenmesi: Trabzon Sahil Geçiş Yolu Örneği”, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005, Trabzon, 133 sayfa. • Eke, F., Kıyı Mevzuatının Gelişimi ve Planlama, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yayın no:77, Ankara, 1995. • Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Genel Müdürlüğü, Yayın no:56, Ankara, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sürdürülebilirlik kavramı, Kıyı Alanlarının Tanımı, Kıyı Yönetiminde Ve Planlamada Genel Kavramlar, Ülkemizde kıyı mevzuatının gelişimi, Kıyılarla ilgili yasal dayanaklar, Kıyı Alanları Yönetimi, Kıyı Alanlarının Kullanımında Kamu Yararı, Kıyı Alanlarının Planlaması, Türkiye’de Kıyı Planlaması Ve Yeni Girişimler, Kıyı Alanlarının Yönetiminde Sorunlar, Kıyı Alanlarının Yönetiminde Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve GIS Kullanımı, Deniz kadastrosu kavramı, içeriği ve gelişmiş ülkelerdeki örnekleri, Sonuç ve Değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 8 2 16
2 Final Sınavı 5 2 10
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 10 1 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilirlik kavramı, Kıyı Alanları ile ilgili genel tanımlar, kavramlar KIYI YÖNETİMİ_son_2019-2020.pdf
2 Kıyı Alanlarının Kullanımında Kamu Yararı
3 Geçmişten günümüze Kıyı ile ilgili yasal dayanaklar, Kıyı Kanununun Gelişimi,
4 Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti İşlemleri, Harita Mühendislerinin Rolü
5 Kıyı Alanlarının Planlaması ve Uygulama Sorunları,
6 Kıyı Alanlarının Yönetimi ile ilgili temel kavramlar
7 Kıyı Alanlarının Yönetimi ve Karşılaşılan Sorunlar
8 Kıyı Alanlarının Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı,
9 ARASINAV
10 Türkiye’de Kıyı Planlaması ve Yönetimine Yönelik Yeni Girişimler,
11 Kıyı Yönetimi ve Planlama Tekniklerinin İncelenmesi
12 Bütünleşik Kıyı Yönetimi ve kurumsal düzenlemeler
13 Deniz kadastrosu kavramı, içeriği ve gelişmiş ülkelerdeki örnekleri
14 Öğrencilerin Seminer Sunumu, Genel Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273632 Arazi yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinecek
2 1273628 Kıyı ve kıyı bilinci kavramları üzerine düşünme ve bu kavramların meslekler arası ilişkiler üzerindeki etkisi hakkında detaylı bilgiler edinme imkanı bulabilecekler.
3 1273629 Kıyıların kirlenmesi ve sanayileşme etkisi, ülkemizdeki ve dünyadaki önemli kıyı sorunları, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde kıyı konuları üzerinde bilgiler edinebilecekler
4 1273630 Planlama işlemleri ile kıyı ilişkisi, Türkiye\'de kıyı bilinci ve kıyı mevzuatı, kıyı kirliliği ve uluslararası ilişkiler hakkında detaylı bilgiler edinebilecekler
5 1273631 Kıyının korunmasında imar planları ve uygulamalarının önemi, kıyı sorunlarının çözümünde bireysel ve kurumsal görevler ve kıyı alanlarında bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda detaylı bilgilere sahip olacaklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek