Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT421 Altyapı Kadastrosu (SD 5) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilere altyapı kadastrosunun içeriğini ve önemini kavratmak ve mülkiyetin 3. boyutunun tesciline yönelik uygulamaları kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açlar A.: Kentsel Teknik Altyapı Planlaması, ders notları, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002, İstanbul. TKGM, Tescile Konu Harita ve Planlar Yönergesi. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Altyapı Kadastrosu ve 3 Boyutlu Kadastro Hakkında Makale ve bildiriler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

2 boyutlu kadastro çalışmaları ve 3 boyutlu kadastro çalışmalarının ve yasal dayanakları, uygulama ilkeleri. Altyapı kadastrosunun önemi,. Tescile konu olan yer altı ve yerüstü tesisleri, Kadastroda altyapı ve üstyapı tesislerinin belirlenmesi ve mülkiyet haklarının tescil edilmesi. Altyapı kadastrosuna örnek olacak önemli çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadastro Kavramı ve Kapsamı altyapı Kadastrosu hafta 1.ppt
2 Altyapı kadastrosunun önemi AltyapıKad_2.pptx
3 Teknik Altyapı Unsurları AltyapıKad_3.pptx
4 Altyapı Kadastrosunun Kapsamı AltyapıKad_4.pptx
5 Geçerli yasalara göre Teknik altyapıların tescilleri AltyapıKad_5.pptx
6 Altyapı Tesisleri İçin İrtifak Hakki Tesisi AltyapıKad_6.pptx
7 Altyapı Tesisleri İçin Kamulaştırma AltyapıKad_7.pptx
8 İrtifak Hakları ve Kamulaştırma Uygulamalarının Teknik Yönleri. AltyapıKad_8.pptx
9 Arasınav
10 İrtifak Hakları ve Kamulaştırma Uygulamalarının Hukuksal Yönleri AltyapıKad_10.pptx
11 Dünyadan tarihi teknik altyapı tesisleri
12 Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve Haritalama
13 Aykomeler
14 Altyapi Bilgi Sistemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496196 Kadastro kavramı, türleri ve gelişim sürecini bilecek.
2 1496197 Altyapı tesislerinin türlerini ve altyapı kadastrosunun öneminin kavramış olacak.
3 1496198 Altyapı tesislerinin mülkiyetle ilişkin 3 Boyutlu uygulamalarını bilecek.
4 1496199 Çok amalı kadastro kavram ve uygulamalarını bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 4 4
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek