Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT438 Hidroloji (SD 6) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Hidrolojik su çevriminin yorumlanması, bu çevrimin İnşaat mühendisliği yapılarının projelendirilmesindeki rolünün anlaşılması. Yağış, buharlaşma, sıcaklık gibi meteorolojik verilerin ölçümü ve toplanması, bunların akım, hidrograf, taşkın gibi hidrolik olaylarla ilişkilendirilmesinde kullanılan yöntemler ve mühendislikte bu ilişkinin yorumlanarak, kullanımının öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Hidroloji, M. Bayazıt; 2000, Birsen Yayınevi • Hidroloji uygulamaları / M. Bayazıt, İ. Avcı, Z. Şen, 2000, Birsen Yayınevi

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidrolojinin tanımı, kapsamı, hidrolojik çalışmalar ve önemi, yeryüzünde su kaynakları, hidrolojik çevrim,“Sistem” kavramı ve temel denklemler
2 Yağışın meydana gelmesi, yağışın ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi, yağış şiddeti, hiyetograf,
3 Yağış verilerinin homojen hale getirilmesi, ortalama yağış yüksekliği hesabı, yağış yüksekliği- alan- süre analizi, yağış şiddeti- yağış süresi ilişkisi,
4 Buharlaşmanın mekanizması, su, zemin ve kar yüzeyinden buharlaşma, buharlaşmanın ölçülmesi, buharlaşma miktarının azaltılması
5 Evapotranspirasyon kayıpları, Potansiyel ve gerçek evapotranspirasyonun hesabı
6 Sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri
7 Yeraltındaki suyun bölgeleri, Yeraltısuyu akımı, hidrolik eğim, hidrolik iletkenlik, Dupuit hipotezleri
8 Yeraltısuyunun kuyularla çekilmesi, Kuyuların hidrolik hesabı, serbest yüzeyli bir akiferde açılan kuyu, basınçlı bir akiferde açılan kuyu
9 ARA SINAV
10 Akım ölçümleri, debi tanımı, seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri, hız ölçümleri, kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi
11 Akış kayıtlarının analizi, debi gidiş çizgisi, debi süreklilik çizgisi ve toplam debi çizgisi
12 Akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması, yağış akış bağıntıları, hidrografın elemanları, akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi
13 Birim hidrograf teorisi, Birim hidrografın elde edilmesi, değişik süreli birim hidrograflar, sentetik birim hidrograflar
14 Taşkın hesapları ve istatistiğin Hidrolojide kullanımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288434 Kaynaktan alınmasından başlayarak tüketeceği noktada son bulan süreci analiz edebilir.
2 1288435 Hidrolojik verilerin toplanması ve analiz edilmesi yeteneği kazanır.
3 1288436 Hidrolojik verilerin ve verilerdeki belirsizliklerin yapılarının projelendirilmesine dahil edebilme yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek