Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT432 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi (SD 6) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

jeodezik ağların klasik ve uydu jeodeziteknikleriyle tasarımı,kurulması,optimizasyonu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Baarda, W., 1968. A testing Procedure for Use in Geodetic Networks, Netharlands Geodetic Commission, Publications on Geodesy, 5, Delft. • Koch, K.R., 1988. Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer Verlag; New York. • Mikhail, E.M., 1976. Observations and Least Squares, Dun-Donnelley, New York. • Öztürk - Şerbetçi, 1993, Dengeleme Hesabı III, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiksel veri dağılımları, matematik modelin kurulması, fonsiyonel ve stokastik modeller, model hipotezi testi, uyuşumsuz ölçüler testi, redundanz matrisi, duyarlık ve güvenirlik ölçütleri, Dengeleme sonuçlarının anlamlılık testi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ülke mevcut klasik nirengi ağı
2 I. II.,III.,IV.derece Nirengi ağı
3 I. II.,III.,IV.derece Nirengi ağı
4 ülke mevcut klasik nivelman ağı
5 ülke mevcut klasik gravite ağı
6 TUTGA ağı
7 TUDKA ağı
8 TUSAGA Aği
9 ARA SINAV
10 Cors-tr
11 Jeodezik ağların optimizasyonu
12 Jeodezik ağların optimizasyonu
13 Jeodezik ağların optimizasyonu
14 Jeodezik ağların optimizasyonu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507488 Jeodezik verilerin neler olduğunu bilir
2 1507489 İstatistiksel dağılımlar hakkında bilgi sahibi olur
3 1507490 Normal dağılımda ölçüler elde etmek için yapılması gerekenleri bilir
4 1507491 Hipotez testleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek